Eolas faoin gcomhairliúchán seo

Tréimhse aiseolais
18 Nollaig 2018 - 30 Aibreán 2019 (meán oíche, am na Bruiséile)
Réimse
An margadh aonair

Spriocphobal

Catagóirí na bpáirtithe leasmhara a mbaineann an réimse beartais i gceist leo nó ar suim leo an réimse beartais i gceist: 1. Na codanna uile den earnáil, na gnólachtaí uile agus na dearthóirí uile a bhfuil dearaí acu nó a chruthaíonn dearaí (lena n-áirítear na hearnálacha dearaidh agus cruthaitheachta, fiontair bheaga agus mheánmhéide, dearthóirí aonair); 2. Comhlachtaí agus comhlachais uile-Aontais a dhéanann ionadaíocht ar na hearnálacha éagsúla, lena n-áirítear na hearnálacha dearaidh agus cruthaitheachta, fiontair bheaga agus mheánmhéide, dearthóirí aonair, úinéirí ceart dearaidh, chomh maith le cleachtóirí dlí agus ionadaithe gairmiúla i réimse an dlí dearaidh; 3. Na Ballstáit agus na húdaráis náisiúnta (go háirithe na hoifigí náisiúnta maoine intleachtúla) a phléann le cosaint dearaidh; 4. Na Breithiúna, lucht dlí agus lucht acadúil; 5. An pobal i gcoitinne, tomhaltóirí agus eagraíochtaí tomhaltóirí, eagraíochtaí ceart sibhialta.

An fáth a bhfuil comhairliúchán ar bun

Is é is cuspóir don chomhairliúchán seo go leor fianaise agus tuairimí a bhailiú ó na páirtithe leasmhara chun tacú leis an meastóireacht ar Threoir 98/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir le cosaint dhlíthiúil dearaí (‘an Treoir maidir le Dearadh’) agus ar Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 ón gComhairle an 12 Nollaig 2001 maidir le dearaí Comhphobail (‘an Rialachán maidir le Dearadh Comhphobail’) d’fhonn a dhéanamh amach a mhéid atá an reachtaíocht ag feidhmiú de réir mar a bhí beartaithe agus a mhéid is féidir a mheas go bhfuil sí fós oiriúnach dá feidhm. Tá méadú ag teacht ar an tábhacht a bhaineann le cosaint dearaidh ó thaobh an nuálaíocht a spreagadh agus táirgí nua a bhfuil dearadh tarraingteach acu a fhorbairt agus, dá bhrí sin, tá méadú ag teacht ar an ngá atá le cosaint dhlíthiúil inrochtana, nua-aimseartha, éifeachtach agus chomhsheasmhach a thabhairt do chearta dearaidh san Aontas. An reachtaíocht atá ag an Aontais maidir le cosaint dearaidh, is in 1998 (an Treoir maidir le Dearadh) agus in 2002 (an Rialachán maidir le Dearadh Comhphobail) a tugadh isteach í, agus ní dhearnadh aon mheastóireacht chuimsitheach uirthi ó shin. Is é is aidhm don tionscnamh comhairliúcháin seo ionchur maidir le feidhmiú na gcóras um chosaint dearaidh san Aontas (ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon) a bhailiú ó na páirtithe leasmhara, agus tógáil ar an taighde, an anailísiú agus na suirbhéanna spriocdhírithe a rinneadh cheana mar chuid de dhá staidéar maidir le hathbhreithniú eacnamaíoch (2015) agus le hathbhreithniú dlíthiúil (2016) ar na córais sin. Na gníomhaíochtaí comhairliúcháin, agus an fhaisnéis ábhartha eile ó staidéir thacaíochta, ó shonraí monatóireachta, etc., cabhróidh siad leis an gCoimisiún a dhéanamh amach an gá na gníomhartha dlí thuasluaite a fheabhsú, a nuachóiriú agus a chomhchuibhiú a thuilleadh. Féadfaidh sé, i gceann na haimsire, go n-úsáidfear torthaí an chomhairliúcháin chun staidéar measúnaithe tionchair a dhéanamh ar athbhreithniú reachtach a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an reachtaíocht.

An ceistneoir a fhreagairt

Tá an tréimhse chun an comhairliúchán seo a fhreagairt istigh. Níl an ceistneoir ar fáil a thuilleadh. Is féidir leat dul chun cinn an tionscnaimh seo a leanúint trí liostáil chun fógraí a fháil.