Konsultatsiooni tutvustus

Tagasiside andmise aeg
18 detsember 2018 - 30 aprill 2019 (keskööl Brüsseli aja järgi)
Teema
Ühtne turg

Sihtrühm

Asjaomase poliitikavaldkonna jaoks olulised või sellest huvitatud sidusrühmade kategooriad on järgmised: 1. Kõik tööstussektorid, ettevõtted ja disainerid, kes omavad/loovad disainilahendusi (sealhulgas disaini- ja loomemajanduse esindajad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, üksikautorid). 2. Kogu liitu hõlmavad organid ja ühendused, kes esindavad mitmesuguseid majandussektoreid, sealhulgas disaini- ja loomemajandust, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, üksikautoreid, disainilahenduse õiguse omanikke ning õigusala töötajaid ja kutselisi esindajaid disainilahenduse õiguse valdkonnas. 3. Liikmesriigid ja riiklikud asutused (eelkõige riiklikud intellektuaalomandi ametid), kes tegelevad disainilahenduste kaitsega. 4. Kohtunikud, õiguselukutse esindajad ja teadlased. 5. Üldsus, tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid, kodanikuühendused.

Miks me konsulteerime?

Selle sidusrühmadega konsulteerimise eesmärk on koguda neilt piisavalt tõendeid ja seisukohti, et toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/71/EÜ (disainilahenduste õiguskaitse kohta, edaspidi „disainilahenduste direktiiv”) ja nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 (ühenduse disainilahenduse kohta, edaspidi „ühenduse disainilahenduste määrus”) hindamist, et teha kindlaks, mil määral toimivad need õigusaktid kavandatud viisil ja kas neid võib endiselt pidada eesmärgipäraseks. Võttes arvesse disainilahenduste kaitse kasvavat majanduslikku tähtsust innovatsiooni ergutamisel ja uute atraktiivse disainiga toodete väljatöötamisel, on ELis üha suurem vajadus kättesaadava, nüüdisaegse, tulemusliku ja järjepideva õiguskaitse järele. Disainilahenduste kaitset käsitlevad kehtivad liidu õigusaktid pärinevad juba 1998. aastast (disainilahenduste direktiiv) ja 2002. aastast (ühenduse disainilahenduste määrus) ning pärast nimetatud õigusaktide vastuvõtmist ei ole nende üldhindamist teostatud. Konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmade arvamusi disainilahenduste kaitse süsteemide toimimise kohta ELis (nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil), tuginedes nende süsteemide majandusliku (2015) ja õigusliku (2016) läbivaatamise käigus tehtud varasematele uuringutele, analüüsile ja sihtuuringutele, ja neid järgides. Konsultatsioonid koos muu asjakohase teabega, mis on saadud toetavatest uuringutest, seireandmetest jne, aitavad komisjonil teha järeldusi selle kohta, kas eespool nimetatud õigusakte on vaja täiustada, ajakohastada ja ühtlustada. Konsultatsiooni tulemusi võib kasutada mõju hindamise uuringus õigusaktide võimaliku õigusliku läbivaatamise raames.

Küsimustikule vastamine

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud. Küsimustik on suletud. Saate algatuse käekäiku jälgida, kui tellite selle kohta teateid.