За тази консултация

Период за коментари
18 декември 2018 - 30 април 2019 (полунощ брюкселско време)
Тема
Единен пазар

Целева аудитория

Категории заинтересовани страни, които съответстват или имат интереси в засегнатата област на политиката: 1. Всички промишлени сектори, предприятия и промишлени дизайнери, притежаващи/създаващи промишлен дизайн (включително дизайнерски и творческите предприятия, малки и средни предприятия, самостоятелни промишлени дизайнери); 2. Организации и асоциации, покриващи цялата територия на Съюза, които представляват различните сектори на икономиката, включително дизайнерските и творческите предприятия, малките и средните предприятия, самостоятелните промишлени дизайнери, притежателите на права върху промишлен дизайн както и практикуващи юристи и професионални представители от правната сфера на промишления дизайн; 3. Държавите членки и националните органи (по-специално националните служби за интелектуална собственост), работещи в сферата на защитата на промишления дизайн; 4. Съдебната власт, юристи и академичните среди; 5. Обществеността, потребителите и потребителските организации, асоциациите за защита на гражданските права.

Защо провеждаме консултация

Целта на настоящата консултация със заинтересованите страни е да се съберат достатъчно доказателства и мнения от заинтересованите страни, за да се подпомогне оценката на Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно правната защита на индустриални дизайни („Директивата относно дизайна“) и на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността („Регламента относно промишления дизайн на Общността“) с цел да се установи степента, в която тези законодателни актове изпълнява предназначението си и дали все още могат да се считат подходящи за целта. В светлината на нарастващото икономическо значение на защитата на промишления дизайн с цел насърчаване на иновациите и разработването на нови продукти с привлекателен промишлен дизайн, е налице нарастваща необходимост от достъпна, модерна, ефективна и последователна правна защита в ЕС на правата върху промишления дизайн. Съществуващото законодателство на Съюза в областта на защитата на промишления дизайн води началото си още от 1998 г. (Директивата относно дизайна) и 2002 (Регламента относно промишления дизайн на Общността), като от приемането им досега не е правена цялостна оценка на тези законодателни актове. Инициативата за консултация има за цел да събере мненията на заинтересованите страни относно функционирането на системите за защита на промишления дизайн в ЕС (както на равнището на Съюза, така и на национално равнище), надграждайки и следвайки предишни изследвания, анализи и целеви проучвания, проведени в рамките на две проучвания за икономически (2015 г.) и правен (2016 г.) преглед на тези системи. Дейностите по консултациите, заедно с друга подходяща информация, получена от помощни проучвания, мониторингови данни и др., трябва да помогне на Комисията да направи заключения относно нуждата от подобряване, модернизиране и по-нататъшно хармонизиране на гореупоменатите правни актове. В крайна сметка, тази информация може да се използва в проучване за оценка на въздействието за евентуален законодателен преглед на законодателството.

Попълване на въпросника

Срокът за участие в тази консултация изтече. Въпросникът вече не е достъпен. Можете да следите напредъка на тази инициатива, като се абонирате за известия.

Контакт