Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
11 Styczeń 2019 - 5 Kwiecień 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupa docelowa

Komisja pragnie zebrać uwagi od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym od organów publicznych i administracji, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców, związków zawodowych i stowarzyszeń związków zawodowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń kobiet, krajowych organów ds. równości, inspekcji pracy, innych organów krajowych, obywateli, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, organizacji finansujących i prowadzących działalność akademicką i badawczą, w tym uniwersytetów.

Cel konsultacji

W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła plan działania w celu wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Potwierdza się w nim zobowiązanie Komisji do poprawy równości kobiet i mężczyzn oraz do zajęcia się podstawowymi przyczynami zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Plan działania obejmuje szeroki i spójny zestaw działań, które mają zostać zrealizowane do końca kadencji obecnej Komisji. Jednym z tych działań jest ocena odpowiednich przepisów prawa UE wdrażających przewidzianą w Traktacie zasadę „równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o równej wartości” w celu zapewnienia lepszego egzekwowania w praktyce zasady równego wynagrodzenia za pracę o takiej samej wartości. W tym celu Komisja rozpoczyna niniejsze konsultacje publiczne. Celem tych konsultacji jest zgromadzenie informacji, poglądów i doświadczeń na temat funkcjonowania i wdrażania zasady „równości wynagrodzeń”, zapisanej w Traktacie UE, a następnie ujętej w dyrektywie w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn (wersja przeredagowana) (dyrektywa 2006/54/WE) i umocnionej w zaleceniu w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 2014 r. (C (2014) 1405 final). Głównymi zagadnieniami tych konsultacji będzie egzekwowanie tej zasady, w szczególności w odniesieniu do problemów pojawiających się zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, wynikających między innymi z: • braku środków zapewniających przejrzystość wynagrodzeń, • rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami UE, jeśli chodzi o stosowanie neutralnych pod względem płci systemów oceny i klasyfikacji stanowisk pracy, • funkcjonowania obecnych standardów zapewniających ochronę ofiar dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odszkodowania dla ofiar i kar zapewniających skuteczny efekt odstraszający.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Wypełnij kwestionariusz

Ochrona danych osobowych i prywatności  

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Konsultacje publiczne prowadzimy zgodnie z polityką „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartą na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE z dnia 18 grudnia 2000 r. 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych