За тази консултация

Период за коментари
11 януари 2019 - 5 април 2019 (полунощ брюкселско време)
Тема
Заетост и социални въпроси

Целева аудитория

Комисията се стреми да събере информация от широк кръг заинтересовани страни, включително публични органи и администрации, професионални и бизнес сдружения, професионални съюзи и сдружения, дружества, асоциации на жените, национални органи по въпросите на равенството, инспекторати по труда, други национални органи, гражданите, гражданското общество и неправителствени организации, представители на академичните среди, както и научноизследователските и финансиращите научни изследвания организации, включително университетите.

Защо провеждаме консултация

През ноември 2017 г. Комисията прие план за действие за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. С него се препотвърждава ангажиментът на Комисията за укрепване на равенството между половете и за справяне с първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете. Планът за действие включва широк и съгласуван набор от действия, които да бъдат изпълнени до края на мандата на настоящата Комисия. Едно от тези действия е оценка на съответните разпоредби на правото на Съюза за прилагане на заложения в Договора принцип на „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ с оглед гарантирането на по-добро прилагане на този принцип на практика. За тази цел Комисията дава ход на настоящата обществена консултация. Консултацията ще има за цел събирането на информация, мнения и опит по отношение на функционирането и прилагането на принципа „равно заплащане“, залегнал в Договора за ЕС и освен това включен в преработената Директива за равенство между половете (Директива 2006/54/ЕО) и укрепен в Препоръката относно прозрачността в заплащането от 2014 г. (C (2014) 1405 final). Тя ще се съсредоточи върху прилагането на този принцип, и по-специално върху проблемите, възникващи на национално равнище и на равнището на ЕС в резултат, наред с другото, от: • липса на мерки относно прозрачността на заплащането, • различия при използване на неутрални по отношение на пола системи за професионално оценяване и класифициране в целия ЕС, • функционирането на съществуващите стандарти за защита на жертвите на основаната на пола дискриминация в заплащането, и по-специално правото на компенсация за жертвите и възпиращото действие на санкциите.

Попълване на въпросника

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. Ако не можете да използвате онлайн въпросника, моля, свържете се с нас, като ни пишете на електронния адрес по-долу.

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

От съображения за прозрачност организациите и предприятията, които участват в обществени консултации, се приканват да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Попълване на въпросника

Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Когато провеждаме обществени консултации, се придържаме към политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС въз основа на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. .