За тази консултация

Период за коментари
11 януари 2019 - 5 април 2019 (полунощ брюкселско време)
Тема
Заетост и социални въпроси

Целева аудитория

Комисията се стреми да събере информация от широк кръг заинтересовани страни, включително публични органи и администрации, професионални и бизнес сдружения, професионални съюзи и сдружения, дружества, асоциации на жените, национални органи по въпросите на равенството, инспекторати по труда, други национални органи, гражданите, гражданското общество и неправителствени организации, представители на академичните среди, както и научноизследователските и финансиращите научни изследвания организации, включително университетите.

Защо провеждаме консултация

През ноември 2017 г. Комисията прие план за действие за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете. С него се препотвърждава ангажиментът на Комисията за укрепване на равенството между половете и за справяне с първопричините за разликата в заплащането на жените и мъжете. Планът за действие включва широк и съгласуван набор от действия, които да бъдат изпълнени до края на мандата на настоящата Комисия. Едно от тези действия е оценка на съответните разпоредби на правото на Съюза за прилагане на заложения в Договора принцип на „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ с оглед гарантирането на по-добро прилагане на този принцип на практика. За тази цел Комисията дава ход на настоящата обществена консултация. Консултацията ще има за цел събирането на информация, мнения и опит по отношение на функционирането и прилагането на принципа „равно заплащане“, залегнал в Договора за ЕС и освен това включен в преработената Директива за равенство между половете (Директива 2006/54/ЕО) и укрепен в Препоръката относно прозрачността в заплащането от 2014 г. (C (2014) 1405 final). Тя ще се съсредоточи върху прилагането на този принцип, и по-специално върху проблемите, възникващи на национално равнище и на равнището на ЕС в резултат, наред с другото, от: • липса на мерки относно прозрачността на заплащането, • различия при използване на неутрални по отношение на пола системи за професионално оценяване и класифициране в целия ЕС, • функционирането на съществуващите стандарти за защита на жертвите на основаната на пола дискриминация в заплащането, и по-специално правото на компенсация за жертвите и възпиращото действие на санкциите.

Попълване на въпросника

Срокът за участие в тази консултация изтече. Въпросникът вече не е достъпен. Можете да следите напредъка на тази инициатива, като се абонирате за известия.