Σχετικά με αυτή τη διαβούλευση

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
7 Δεκέμβριος 2018 - 1 Μάρτιος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)
Θέμα
Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, Θεσμικές υποθέσεις

Στοχευόμενο κοινό

Η διαβούλευση απευθύνεται σε: i) πολίτες· ii) επιχειρήσεις· iii) ενώσεις που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ή επαγγελματίες· iv) ενώσεις που εκπροσωπούν καταναλωτές ή την κοινωνία των πολιτών· v) δημόσιες διοικήσεις.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Σκοπός της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος ISA2. Με τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα παρασχεθούν στοιχεία για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Η απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 επιβάλλει τη διενέργεια ανεξάρτητης ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος ISA2 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το χάρτη πορείας της αξιολόγησης, που συνέταξε η ΓΔ DIGIT, σκοπός της παρούσας ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να εξεταστούν οι επιδόσεις του προγράμματος από την έναρξή του (2016) έως τώρα και κατά πόσον η ύπαρξή του εξακολουθεί να δικαιολογείται από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, της χρησιμότητας και της βιωσιμότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η υλοποίηση του προγράμματος ISA2 και του/των προγράμματος/-ων που ενδεχομένως θα το διαδεχθεί/-ούν, καθώς και για να αποδοθεί μεγαλύτερη αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη της. Αν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ενδιάμεση αξιολόγηση, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Η περίοδος απάντησης στην εν λόγω διαβούλευση έχει λήξει. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για να παρακολουθείτε την περαιτέρω πρόοδο αυτής της πρωτοβουλίας, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε κοινοποιήσεις.

Επικοινωνία