Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
20 Grudzień 2018 - 14 Marzec 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Środowisko

Grupa docelowa

• Organy publiczne, w tym organy zajmujące się egzekwowaniem prawa w państwach członkowskich, na różnych szczeblach sprawowania rządów (krajowym, regionalnym, lokalnym), sędziowie krajowi, agencje ochrony środowiska i inne właściwe organy publiczne; • Podmioty gospodarcze sektora prywatnego i reprezentujące je organizacje handlowe; • Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego (w tym organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska); • Środowisko naukowe, środowisko akademickie; • Ogół społeczeństwa.

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje są częścią badania dotyczącego wdrożenia przez UE konwencji z Aarhus (Konwencja EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska) w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Podstawowe informacje o konwencji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm oraz na stronie internetowej EKG ONZ (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ): https://www.unece.org/env/pp/welcome.html . Komitet ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus stwierdził, że UE nie przestrzega przepisów konwencji dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości z powodu niewystarczających mechanizmów zapewnienia kontroli aktów prawnych UE (ACCC/C/2008/32). W ramach niniejszej inicjatywy ocenione zostaną: obecna sytuacja oraz warianty rozwiązania kwestii nieprzestrzegania przepisów, co może pomóc w ewentualnym procesie decyzyjnym. W szczególności badanie to powinno stanowić podstawę dowodową na potrzeby oceny odpowiednich praktycznych aspektów dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska podlegających prawu UE na szczeblu UE i w sądach krajowych („punkt odniesienia”) oraz zbadać skutki różnych wariantów dalszego rozwoju dostępu do wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę punkt odniesienia i kontekst. Celem niniejszych konsultacji jest zgromadzenie informacji i opinii na temat skuteczności dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz sposobu, w jaki UE wdrożyła konwencję w tej dziedzinie. Zgromadzone zostaną również opinie na temat możliwych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych wszelkich środków, które można by rozważyć w celu rozwiązania stwierdzonych problemów. Otrzymane informacje zwrotne zostaną uwzględnione w badaniu. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie podsumowanie. Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w przyszłych spotkaniach zainteresowanych stron organizowanych przez DG ENV w celu omówienia m.in. działań następczych w związku z niniejszym kwestionariuszem, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: ENV-E04@ec.europa.eu.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Kwestionariusz nie jest już dostępny. Aby śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy, wystarczy zamówić powiadomienia na ten temat.