Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
10 Październik 2018 - 5 Grudzień 2018 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Kształcenie i szkolenie, Badania naukowe i innowacje

Grupa docelowa

Działalność Instytutu ma na celu zaspokajanie potrzeb różnych grup docelowych zorganizowanych w różnych rodzajach podmiotów publicznych i prywatnych. Instytut i jego wspólnoty wiedzy i innowacji skupiają bardzo szerokie spektrum zainteresowanych stron sektora innowacji w Europie. Należą do nich między innymi wyższe uczelnie, zawodowe instytucje szkolnictwa wyższego, władze lokalne i regionalne, organy rządowe, duże przedsiębiorstwa oraz MŚP, organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i grupy innych zainteresowanych stron. Ponadto konieczne jest również uwzględnienie opinii podmiotów, które nie są bezpośrednio zaangażowane w działalność Instytutu ani w działania wspólnot wiedzy i innowacji. Konsultacje społeczne mają zatem również na celu uzyskanie informacji zwrotnych ze strony zwykłych zainteresowanych stron, w tym należących do szerszego trójkąta innowacji i wiedzy łączącego badania naukowe, edukację i sektor biznesu, a także ze strony obywateli.

Cel konsultacji

Komisja zainteresowana jest gromadzeniem opinii zainteresowanych stron i obywateli na temat wyzwań w dziedzinie badań naukowych i innowacji związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii („Instytut”) oraz możliwych celów i wariantów jego przyszłego strategicznego rozwoju. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do oceny skutków, która zostanie przygotowana w związku z wnioskiem Komisji w sprawie strategicznego planu innowacji Instytutu na lata 2021–2027 oraz zmiany rozporządzenia ustanawiającego Instytut.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Kwestionariusz nie jest już dostępny. Aby śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy, wystarczy zamówić powiadomienia na ten temat.