Mērķauditorija

Institūts reaģē uz dažādu veidu publiskajās un privātajās struktūrās esošo mērķgrupu vajadzībām. Institūts un tā zināšanu un inovāciju kopienas apvieno ļoti plašu inovācijas dalībnieku loku Eiropā, piemēram, universitātes, augstākās profesionālās izglītības iestādes, vietējās un reģionālās pašvaldības, valdības struktūras, lielus, mazus un vidējus uzņēmumus, nevalstiskas organizācijas, pētniecības organizācijas un ieinteresēto personu grupas. Turklāt vērā jāņem arī to personu viedoklis, kas institūta darbā un zināšanu un inovāciju kopienu pasākumos nav tieši iesaistītas. Tāpēc šajā sabiedriskajā apspriešanā vēlamies iegūt atsauksmes ne tikai no parastajām ieinteresētajām personām, bet arī, piemēram, no plašākas inovācijas kopienas un zināšanu trīsstūra, ko veido pētniecība, izglītība un uzņēmējdarbība, kā arī no iedzīvotājiem.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Komisija vēlas uzzināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokli par pētniecības un inovācijas jomā pastāvošajām problēmām, kas saistītas ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (“institūts”) darbību, un par iespējamajiem mērķiem un iespējām institūta turpmākajai stratēģiskajai attīstībai. Šī apspriešana tiks izmantota, lai sagatavotu ietekmes novērtējumu Komisijas priekšlikumam par institūta stratēģisko inovācijas programmu 2021.–2027. gadam un Regulas par institūta izveidi pārskatīšanu.