Konsultatsiooni tutvustus

Tagasiside andmise aeg
19 november 2018 - 11 veebruar 2019 (keskööl Brüsseli aja järgi)
Teema
Siseasjad, Institutsioonilised küsimused

Sihtrühm

Konsultatsioon on suunatud kõigile kodanikele (kes vastavad kas enda nimel või kutsetegevuse raames), samuti kõigile vabaühendustele, avaliku ja erasektori organisatsioonidele ja üksustele, kes tunnevad huvi konkreetselt Euroopa elutähtsate infrastruktuuride direktiivi ja laiemas plaanis elutähtsate infrastruktuuride kaitse vastu. Huvitatud isikute hulka kuuluvad näiteks pädevad asutused riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, elutähtsate infrastruktuuride haldajad ja muud asjakohased tööstusvaldkonna sidusrühmad.

Miks me konsulteerime?

Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitsmise direktiiviga (2008/114/EÜ) kehtestatakse Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise, määramise ja kaitsmise menetlus energia- ja transpordisektoris. Direktiiviga nõutakse, et liikmesriigid määraksid kindlaks Euroopa elutähtsad infrastruktuurid, mille kahjustada saamisel või hävimisel oleks oluline mõju vähemalt kahele liikmesriigile. Direktiivi kohaselt tuleks võtta meetmed, et kaitsta määratud Euroopa elutähtsaid infrastruktuure, koostades näiteks haldaja turvalisuse tagamise kavad ja jälgides korrapäraselt nende toimimist. Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitsmise direktiiv on elutähtsate infrastruktuuride kaitse Euroopa programmi üks sammastest. 2012. aastal vaadati Euroopa elutähtsate infrastruktuuride direktiiv läbi. Selle käigus tuvastati mitmed vajakajäämised, sealhulgas piiratud ja mitmes aspektis ebaühtlane kohaldamine liikmesriikides ning kitsas valdkondlik ulatus, mis ei olnud kooskõlas mitmes liikmesriigis kasutusel oleva süsteemse lähenemisviisiga elutähtsate infrastruktuuride kaitsele. Tuginedes 2012. aasta läbivaatamise tulemustele ja 2017. aasta ELi julgeolekupoliitika põhjaliku hindamise järeldustele, algatas komisjon hiljuti nüüdseks kümneaastase direktiivi hindamise. Hindamisel võetakse arvesse üldiselt suurenenud terrorismiohtu, elutähtsaid infrastruktuure ähvardavaid uusi esilekerkinud ohte ning riiklike ja valitsusväliste osaliste jätkuvaid jõupingutusi hübriidohtudele reageerimisel. Käesoleva avaliku konsultatsiooni abil soovib komisjon koguda asjaomase direktiiviga seotud seisukohti ja mureküsimusi kõigilt huvitatud kodanikelt, vabaühendustelt, avaliku ja erasektori organisatsioonidelt ja üksustelt. Nii saab komisjon hinnata direktiivi asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja ELi lisaväärtust, aidates liikmesriikidel kaitsta elutähtsat energia- ja transpordiinfrastruktuuri kogu Euroopas.

Küsimustikule vastamine

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud. Küsimustik on suletud. Saate algatuse käekäiku jälgida, kui tellite selle kohta teateid.