Σχετικά με αυτή τη διαβούλευση

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
10 Δεκέμβριος 2018 - 4 Μάρτιος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)
Θέμα
Φορολογία

Στοχευόμενο κοινό

Θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη του ευρέος κοινού. Επιπλέον, ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις της δημόσιας διαβούλευσης απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους: τους φορολογούμενους, τις νομικές οντότητες ή μορφώματα, τους παρόχους φορολογικών συμβουλών και λογιστικών υπηρεσιών και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας (οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου). Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εμπειρία τους από τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας και τα αποτελέσματα της εν λόγω συνεργασίας.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Η περίοδος απάντησης στην εν λόγω διαβούλευση έχει λήξει. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για να παρακολουθείτε την περαιτέρω πρόοδο αυτής της πρωτοβουλίας, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε κοινοποιήσεις.

Επικοινωνία