Konsultatsiooni tutvustus

Tagasiside andmise aeg
11 veebruar 2019 - 6 Mai 2019 (keskööl Brüsseli aja järgi)
Teema
Toiduohutus

Sihtrühm

See konsultatsioon on suunatud kõigile sidusrühmadele, kes tunnevad huvi toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide vastu. Sinna kuuluvad: • üldsus • kõik ettevõtjad, kes kuuluvad toiduga kokkupuutuvate ainete tarneahela mis tahes etappi, ja nende Euroopa või riiklikud esindajad • vabaühendused ja tarbijaorganisatsioonid • avaliku sektori asutused, sealhulgas avalik kontrollilabor ja piirkondlikud/kohalikud kontrolliasutused.

Miks me konsulteerime?

Toiduga kokkupuutuvad materjalid on kõik materjalid, mis puutuvad kokku toiduga, sealhulgas pakendimaterjalid, köögi- ja lauanõud ning materjalid, mida kasutatakse professionaalses toidutootmises, -valmistamises, ladustamises ja turustamises. Need võivad hõlmata ka tooteid, mis võivad toiduga eeldatavalt kokku puutuda. Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevates õigusaktides on sätestatud ELi toiduga kokkupuutuvate materjalide ühtlustatud õiguslik raamistik ning toiduga kokkupuutuvate materjalide üldised ohutusnõuded, samuti eeskirjad märgistamise ja nõuetele vastavuse dokumentide ning jälgitavuse kohta. Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktidega pannakse alus inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemelise kaitse tagamisele ning siseturu tõhusale toimimisele seoses toiduga kokkupuutuvate materjalide turulelaskmisega. Käesolev konsultatsioon on osa Euroopa Komisjoni poolsest toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusaktide hindamisest. Hindamise eesmärk on selgitada, mil määral sobib kehtiv ELi toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlev õigusraamistik oma eesmärgi täitmiseks ja saavutab soovitud tulemusi, ning teha kindlaks kehtivatest õigusaktidest tulenevad võimalikud ootamatud mõjud või probleemid. Lisaks nähtub hindamisest, kas toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide eesmärgid ja vahendid on endiselt asjakohased ja sidusad. Konsultatsiooni eesmärk on koguda paljude sidusrühmade seisukohti ja tõendeid toiduga kokkupuutuvat materjali käsitlevate õigusaktide toimimise kohta, samuti nõuete kohta, mis on õigusaktidega ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele kehtestatud. Konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet võetakse hindamisel arvesse. Kui toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide hindamine on lõpule viidud, avaldatakse konsultatsiooni kõikide tegevuste kokkuvõtlik aruanne.

Küsimustikule vastamine

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud. Küsimustik on suletud. Saate algatuse käekäiku jälgida, kui tellite selle kohta teateid.

Konsultatsiooni tulemused

Lisateave selle konsultatsiooni kohta on esitatud allpool. Tellige selle algatuse arengu jälgimiseks automaatsed e-posti teated.

Contributions to the consultation