Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
14 Grudzień 2018 - 8 Marzec 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Przedsiębiorstwa i przemysł

Grupa docelowa

Konsultacje te są skierowane do wszystkich obywateli (osób prywatnych i zaangażowanych zawodowo), jak również do wszystkich stron zainteresowanych oceną agencji wykonawczej EASME. Zainteresowane strony obejmują małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zainteresowane podmioty z sektora MŚP, w tym organizacje przedsiębiorców z sektora MŚP, oraz właściwe organy rządowe na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym, a także inne właściwe zainteresowane strony z sektora przemysłu.

Cel konsultacji

Zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2014–2020 Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw wdraża powiązane z MŚP części następujących programów UE: Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz realizuje założenia niektórych działań w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w latach 2007–2013. Konsultacje publiczne są częścią okresowej (przeprowadzanej co trzy lata) oceny agencji wykonawczej. Ocena ta ma na celu sprawdzenie, czy agencja wypełniła swoje zadania w sposób skuteczny i efektywny; czy w ramach zarządzania programami realizowanymi przez agencję dochodzi do powielania/luk/niespójności lub synergii w podziale zadań między EASME a odpowiednimi dyrekcjami generalnymi lub innymi agencjami wykonawczymi (spójność); oraz czy cele i zadania stanowiły odpowiedź na ówczesne potrzeby i czy nadal odpowiadają aktualnym potrzebom (adekwatność).

Jak wziąć udział w konsultacjach

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Kwestionariusz nie jest już dostępny. Aby śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy, wystarczy zamówić powiadomienia na ten temat.