Ietekmes novērtējumu nepieciešamība

Ietekmes novērtējumus veic iniciatīvām, kurām var būt būtiska ietekme uz ekonomiku, sabiedrību un vidi. Runa var būt par:

  • tiesību aktu priekšlikumiem;
  • neleģislatīvām iniciatīvām (piemēram, finansējuma programmām vai ieteikumiem starptautisku līgumu sarunās);
  • īstenošanas un deleģētajiem aktiem.

Ietekmes novērtēšanas rezultāti tiek apkopoti ietekmes novērtējuma ziņojumā. Katra ziņojuma kvalitāti pārbauda neatkarīga struktūra, kas sniedz atzinumu — Regulējuma kontroles padome.

Ietekmes novērtējumā ir jābūt šādu elementu aprakstam:

  • ietekme uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, tostarp ietekme uz MVU un konkurētspēju, kā arī izvērsts paziņojums par to, vai šī ietekme nav uzskatāma par būtisku; 
  • kas būs tie, kurus iniciatīva skars, un kā; 
  • apspriešanas stratēģija un tās rezultāti.

Ietekmes novērtējuma ziņojumus publicē kopā ar priekšlikumiem vai Komisijas pieņemtiem aktiem. Tos arī nosūta ES likumdevējiem (Parlamentam un Padomei), kuri tos ņem vērā, kad tiek lemts, vai pieņemt ierosināto tiesību aktu.

Ietekmes novērtējumu ziņojumi

Labāks regulējums

Ietekmes novērtējums ir būtisks elements labāka regulējuma programmā, kuras mērķis ir novērtēt ES politiku un tiesību aktus, gādājot, lai tie pēc iespējas efektīvāk sasniedz savus mērķus.

Labāka regulējuma pamatnostādnēs ir norādes par to, kā Komisijai ir jāveic ietekmes novērtējumi. Tās papildina rīkkopa, kas nodrošina papildu padomus.

Kā piedalīties

Problēmas, mērķu un iespējamo risinājumu sākotnējā analīze, kuru veic Komisija, kā arī iespējamā ietekme, ir izklāstīta sākotnējā ietekmes novērtējumā, kuru var komentēt ieinteresētās personas.

Paudiet viedokli par sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Pēc tam veic ietekmes novērtējumu. Šajā posmā ieinteresētās personas var paust savu viedokli par visiem priekšlikuma būtiskajiem aspektiem atklātās sabiedriskās apspriešanās.

Izsakiet viedokli par ietekmes novērtējumiem

Kad Komisija ir izstrādājusi tiesību akta priekšlikuma galīgo redakciju un publicējusi to kopā ar ietekmes novērtējuma ziņojumu, pilsoņiem un ieinteresētajām personām ir jauna iespēja komentēt priekšlikumu brīdī, kad to pārsūta ES likumdevējiem.

Sniedziet atsauksmes par tiesību aktu priekšlikumiem un saistītajiem ietekmes novērtējumiem

Iestāžu sadarbība

Jaunais, 2016. gada aprīlī pieņemtais iestāžu līgums par regulējuma uzlabošanu atzīst ietekmes novērtējumu pozitīvo ieguldījumu ES tiesību aktu kvalitātē.

Saskaņā ar šo līgumu Eiropas Parlaments un Padome pilnā mērā ņem vērā Komisijas veiktos ietekmes novērtējumus, kad lemj par tiesību aktu priekšlikumiem. Abas likumdevējas iestādes var arī veikt ietekmes novērtējumu attiecībā uz būtiskajiem grozījumiem, kas ieviesti likumdošanas procesā.

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu

Subsidiaritāte un proporcionalitāte

Kad ietekmes novērtējumos tiek novērtēti izstrādes procesā esoši politikas virzieni, ir jāievēro subsidiaritātes princips (ES neiejaucas, kad kādu jautājumu efektīvāk var atrisināt ES valstis) un proporcionalitātes princips (ES darbība nedrīkst pārsniegt to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus).