Vaikutustenarviointien tarpeellisuus

Vaikutustenarviointi laaditaan kaikista komission aloitteista, joilla odotetaan olevan merkittäviä ja välittömiä taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Tällaisia aloitteita ovat muun muassa:

  • lainsäädäntöehdotukset
  • muut aloitteet (esim. rahoitusohjelmat ja kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvottelusuositukset)
  • täytäntöönpano- ja delegoidut säädökset

Vaikutustenarvioinnin tuloksista laaditaan vaikutustenarviointiraportti. Kunkin raportin laadun tarkastaa riippumaton sääntelyntarkastelulautakunta, joka antaa raportista lausunnon.

Vaikutustenarviointiraportissa on kuvattava:

  • ympäristövaikutukset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, esimerkiksi vaikutukset pk-yrityksiin ja kilpailukykyyn; erikseen on mainittava, ovatko vaikutukset merkittäviä 
  • kehen aloite vaikuttaa ja miten 
  • kuulemisstrategia ja kuulemisen tulokset

Vaikutustenarviointiraportit julkaistaan komission hyväksymien ehdotusten tai säädösten yhteydessä. Ne toimitetaan myös EU:n lainsäätäjille eli Euroopan parlamentille ja neuvostolle lakiehdotuksen käsittelyn avuksi.

Vaikutustenarviointiraportit

Parempi lainsäädäntö

Vaikutustenarvioinnit ovat keskeinen osa komission paremman sääntelyn agendaa, jonka avulla EU-politiikkaa ja -lakeja pyritään laatimaan ja arvioimaan siten, että EU:n tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Paremman sääntelyn suuntaviivoissa ohjeistetaan komissiota vaikutustenarviointien laatimisessa. Ohjeistusta on täydennetty "työkalupakilla".

Palautteen anto ja osallistuminen

Komission alustava analyysi, poliittiset tavoitteet ja erilaiset ratkaisut todennäköisine vaikutuksineen esitetään alustavassa vaikutustenarvioinnissa, josta sidosryhmät voivat antaa palautetta.

Anna palautetta alustavista vaikutustenarvioinneista

Sitä seuraa vaikutustenarviointi, jossa sidosryhmiä kuullaan julkisten kuulemisten avulla kaikista keskeisistä näkökohdista.

Ota kantaa vaikutustenarviointeihin

Kun komissio on viimeistellyt ja julkistanut säädösehdotuksen ja sen vaikutustenarviointiraportin ja ne toimitetaan EU:n lainsäätäjille, kansalaiset ja sidosryhmät saavat uuden mahdollisuuden antaa palautetta ehdotuksesta.

Anna palautetta lainsäädäntöehdotuksista ja niiden vaikutustenarvioinneista

EU:n toimielinten välinen yhteistyö

Huhtikuussa 2016 hyväksytyssä uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännöstä tunnustetaan vaikutustenarviointien merkitys EU:n lainsäädännön laadun parantamisessa.

Sopimuksen mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat komission vaikutustenarvioinnit täysimääräisesti huomioon päättäessään lainsäädäntöehdotuksista. Lainsäätäjät voivat myös teettää vaikutustenarviointeja, jos lainsäädäntöprosessin aikana lakiehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia.

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Toissijaisuus ja suhteellisuus

Vaikutustenarvioinneissa otetaan kantaa kahden tärkeän periaatteen soveltamiseen: toissijaisuusperiaate (EU:n toimia ei tarvita, jos EU-maat voivat hoitaa asian ilman niitä) ja suhteellisuusperiaate (EU:n toiminta ei ylitä sitä, mikä on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi).