Πρακτική άσκηση

Είδη διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται και πώς να υποβάλετε αίτηση για να εργαστείτε ως ασκούμενος στα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ.

Εθελοντισμός

Πληροφορίες και ευκαιρίες συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες εθελοντισμού, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού και της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.