Översättare

Det här är en allmän profil för kommissionens översättare. Ta reda på de exakta kraven för en specifik tjänst genom att läsa meddelandet om uttagningsprov, uppmaningen till intresseanmälan eller anbudsinfordran. Uttagningsproven utlyses och anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso), som ansvarar för att välja ut personal till samtliga EU-institutioner.

Din profil

Som översättare vid kommissionen jobbar du med politiska, juridiska och administrativa texter och texter till webben. Normalt översätter du till ditt modersmål. Texterna är ofta komplicerade och ämnena omfattar EU:s samtliga politikområden (t.ex. ekonomi, finans, forskning och teknik).

Vi söker högkvalificerade akademiker. Du behöver inte vara språkvetare utan kan ha en naturvetenskaplig eller humanistisk inriktning med relevans för EU.

Grundläggande krav

  • Du måste kunna greppa skiftande och komplexa frågor, reagera snabbt på nya situationer och hantera information och kommunicera effektivt.
  • Du måste vara initiativrik, ha fantasi och vara intellektuellt nyfiken och motiverad.
  • Du måste kunna arbeta konsekvent och under press – både självständigt och i team – och anpassa dig till en mångkulturell arbetsmiljö.
  • Du måste ha den självdisciplin som krävs för att jobba i en stor offentlig organisation.

Särskilda färdigheter

Utöver de grundläggande kraven, som gäller för all ny personal oavsett specialisering, söker vi särskilt akademiker som har – eller är beredda att skaffa sig – följande färdigheter och kan tänka sig att utveckla dessa och andra färdigheter under sin tid hos oss.

Språkkunskaper

  • Du måste behärska alla aspekter och stilnivåer av ditt modersmål eller huvudspråk perfekt.
  • Du måste behärska minst två officiella EU-språk – minst ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska.

Ämneskunskaper

  • Du måste vara insatt i ekonomi, finans, juridik, teknik eller naturvetenskap.

Kunskaper i översättning

  • Du måste förstå texter på källspråket och kunna återge dem korrekt på målspråket i rätt ton och stil.
  • Du måste snabbt och effektivt kunna sätta dig in i ämnen och termer – på både käll- och målspråket.
  • Du måste behärska datorstödda översättnings- och terminologiverktyg och vanliga kontorsprogram.
Avdelningar