Stanowiska tłumaczy pisemnych

Poniżej zamieszczono informacje ogólne na temat stanowisk tłumaczy pisemnych w Komisji. Oficjalną listę wymogów dla konkretnego stanowiska można znaleźć w dotyczącym go ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Za organizację wszystkich konkursów i publikację informacji o nich odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) – organ zajmujący się naborem pracowników do instytucji UE.

Profil kandydata

Tłumacze pisemni zatrudnieni w Komisji tłumaczą teksty o charakterze politycznym, prawnym i administracyjnym oraz treści internetowe, zazwyczaj na swój język główny. Są to często teksty o dużym poziomie trudności i obejmują wszystkie obszary działalności Unii Europejskiej (ekonomia, finanse, nauka, kwestie techniczne itp.).

Poszukujemy wysoko wykwalifikowanych absolwentów, w tym także z dyplomami w dziedzinach innych niż nauki humanistyczne oraz w dziedzinach nauk humanistycznych niezwiązanych z językami, ale powiązanych z obszarami polityki UE.

Podstawowe wymagania

  • Umiejętność łatwego przyswajania różnorodnych i często złożonych zagadnień, szybkiego reagowania na zmianę sytuacji, a także sprawnego zarządzania informacjami i komunikowania się
  • Wykazywanie się inicjatywą, wyobraźnia, dociekliwość i motywacja
  • Umiejętność konsekwentnego realizowania zadań i pracy pod presją – autonomicznie lub w zespole – oraz odnajdywania się w wielokulturowym środowisku pracy
  • Umiejętność utrzymywania samodyscypliny wymaganej w pracy dla dużej organizacji publicznej

Konkretne umiejętności

Oprócz tych podstawowych wymagań, które są stawiane wszystkim kandydatom do pracy w Komisji niezależnie od ich specjalizacji, w przypadku tego rodzaju stanowisk obowiązują wymogi dodatkowe. Poszukiwane osoby to absolwenci studiów wyższych, którzy nabyli – lub są w stanie nabyć – konkretne umiejętności wymienione poniżej oraz którzy są gotowi rozwijać te i inne umiejętności przez cały okres pracy w Komisji.

Znajomość języków

  • Posługiwanie się w stopniu doskonałym językiem ojczystym / głównym językiem, obejmujące odpowiednie wykorzystanie wszystkich jego możliwości, w tym także stylistycznych
  • Gruntowna znajomość co najmniej dwóch języków urzędowych UE, w tym co najmniej jednego z następujących języków: angielski, francuski, niemiecki

Znajomość zagadnień tematycznych

  • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów, prawa, techniki i nauk ścisłych

Umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego

  • Rozumienie tekstów w języku źródłowym i prawidłowe oddawanie ich treści w języku docelowym, przy zastosowaniu stylu odpowiedniego do celu tekstu
  • Szybkie i sprawne wyszukiwanie informacji i terminologii z konkretnej dziedziny, zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym
  • Biegła znajomość narzędzi tłumaczenia wspomaganego komputerowo i pomocy terminologicznych, a także standardowego oprogramowania biurowego