Kääntäjän työ

Tämä on yleiskuvaus komission kääntäjän työtehtävistä ja kääntäjiä koskevista vaatimuksista. Virallinen luettelo tiettyyn tehtävään liittyvistä vaatimuksista on hakumenettelyn aikana nähtävissä kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai tarjouspyynnössä. EU:n kaikki hakumenettelyt ja -kilpailut järjestää EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO), joka vastaa EU:n toimielinten työntekijöiden valinnasta.

Tehtävät

Komission kääntäjät kääntävät poliittisia, juridisia, hallinnollisia ja verkkosivuille tulevia tekstejä. Kukin kääntäjä kääntää yleensä omaan äidinkieleensä. Tekstit ovat usein vaativia ja voivat koskea mitä tahansa erikoisalaa, jolla EU toimii (talous- ja rahoitusala, luonnontieteet ja tutkimus, tekniset alat ym.).

Komission kääntäjiksi otetaan päteviä korkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia. Kääntäjän tehtäviin sopivat myös henkilöt, joilla on muu kuin kielialan tutkinto, esimerkiksi johonkin EU:n politiikan alaan liittyvä luonnontieteellinen tai humanistinen tutkinto.

Perusvaatimukset

  • valmius perehtyä vaihteleviin ja monimutkaisiin aiheisiin, reagoida ripeästi muuttuviin olosuhteisiin, hallita tietoa ja viestiä tehokkaasti
  • aloitteellisuus, neuvokkuus, älyllinen uteliaisuus ja motivaatio
  • kyky työskennellä johdonmukaisesti ja paineen alla – sekä yksin että ryhmässä – ja sopeutua monikulttuuriseen työympäristöön
  • valmius noudattaa työssä suuren julkisen viranomaisorganisaation edellyttämää kurinalaisuutta

Erityisosaaminen

Edellä kuvatut perusvaatimukset koskevat kaikkia komission työntekijöitä erikoisalasta riippumatta. Niiden lisäksi komission kääntäjiltä vaaditaan seuraavissa kohdissa kuvattuja erityistaitoja ja valmiutta päivittää niitä ja muuta osaamistaan työuransa aikana.

Kielitaito

  • äidinkielen/pääkielen täydellinen taito ja sen kaikkien tyylitasojen hallinta
  • kahden tai useamman virallisen EU-kielen erinomainen taito – näistä vähintään yhden on oltava englanti, ranska tai saksa

Asiaosaaminen

  • perehtyneisyys johonkin seuraavista aloista: talous, rahoitus, juridiikka, tekniikka tai luonnontieteet

Käännöstaidot

  • lähdekielen tekstien ymmärtäminen ja niiden kääntäminen oikein kohdekielelle käyttäen tekstin tarkoitukseen sopivaa tyyliä ja rekisteriä
  • tiedon ja termien haku eri aiheista nopeasti ja tehokkaasti sekä lähde- että kohdekielellä
  • tietokoneavusteisen kääntämisen apuvälineiden, termityökalujen ja yleisten toimisto-ohjelmien hallinta
Organisaatioyksiköt