Folúntais

Fógraí folúntais do phoist bhainistíochta 

Bainisteoirí sinsearacha

Poist

I measc na gcineálacha bainisteoirí sinsearacha, tá

  • Ardstiúrthóirí
  • Leas-ardstiúrthóirí
  • Stiúrthóirí
  • Príomhchomhairleoirí

Is iad na hArdstiúrthóirí na hoifigigh is sinsearaí i seirbhís phoiblí an Aontais Eorpaigh. Bíonn siad freagrach go díreach don Choimisinéir a bhfuil an réimse beartais lena mbaineann a nArd-Stiúrthóireacht faoina chúram.

Bíonn Stiúrthóirí freagrach go díreach do na hArd-Stiúrthóirí agus is iad atá cuntasach as bainistiú na n-acmhainní airgeadais agus daonna laistigh dá Stiúrthóireachtaí.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Is ar bhonn raon leathan cáilíochtaí ardleibhéil a roghnaítear na bainisteoirí sinsearacha. Ní mór dóibh taithí bainistíochta a bheith acu agus a bheith in ann scileanna ceannaireachta a léiriú. Bíonn orthu ardleibhéal éifeachtúlachta, cumais agus ionracais a léiriú freisin. Is ag an ngrád AD 15 nó AD 16 a cheaptar Stiúrthóirí-Ginearálta, agus is ag grád AD 14 nó AD 15 a cheaptar Stiúrthóirí. 

Meánbhainisteoirí

Poist

I measc na gcineálacha meánbhainisteoirí, tá

  • Cinn Aonaid
  • Cinn Roinne
  • Cinn Tascfhórsa

Is iad na meánbhainisteoirí na bainisteoirí líne sa Choimisiún. Bíonn ról ríthábhachtach acu i dtaca le tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin a bhaint amach.

Na cáilíochtaí atá de dhíth

Ní mór do mheánbhainisteoirí na scileanna riachtanacha a bheith acu chun foirne a spreagadh agus a bhainistiú, chomh maith le saineolas ar bheartais agus gníomhaíochtaí sonracha, agus, nuair is iomchuí, taithí ábhartha ghairmiúil agus bainistíochta a bheith acu. Is féidir Cinn Aonaid a cheapadh ag gráid idir AD 9 agus AD 14.

Soghluaisteacht bainisteoirí

Bítear ag súil leis go mbeadh bainisteoirí ag bogadh laistigh de na ranna agus ó roinn go céile sa Choimisiún, agus spreagtar iad chun sin a dhéanamh. I bprionsabal, athraíonn bainisteoirí an post atá acu gach cúig bliana. Bíonn ar mheánbhainisteoirí bogadh chuig Ard-Stiúrthóireacht eile gach 10 mbliana ar a laghad. 

Poist shealadacha do bhainisteoirí

Is iondúil gur oifigigh de chuid institiúidí an Aontais Eorpaigh a líonann na poist bhainistíochta. Mar sin féin, féadtar poist shealadacha a oscailt d’iarrthóirí seachtracha i gcúinsí áirithe.

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 913 KB
ÍoslódáilPDF - 966.3 KB
ÍoslódáilPDF - 161.6 KB
ÍoslódáilPDF - 239.1 KB
ÍoslódáilPDF - 424.7 KB
ÍoslódáilPDF - 326.5 KB
ÍoslódáilPDF - 118.1 KB