Свободни работни места

Обявления за работа на управленски длъжности 

Висши ръководни кадри

Работни места

Висши ръководни кадри са:

  • Генерален директор
  • Заместник генерален директор
  • Директори
  • Главни съветници

Генералните директори са служителите на ЕС на най-високо ниво, които докладват лично на комисаря, отговарящ за областта от политиката, по която работи тяхната генерална дирекция (ГД).

Директорите докладват на генералните директори и отговарят за управлението на финансовите и човешките ресурси в своите дирекции.

Основни квалификации

Висшите ръководни кадри се подбират въз основа на различни квалификации на високо равнище. Те трябва да имат управленски опит и да притежават умения на ръководители. Изисква се също така да отговарят на високи стандарти за ефективност, компетентност и почтеност. Генералните директори се назначават на степен AD 15 или AD 16, а директорите — на степен AD 14 или AD 15. 

Ръководители на средно равнище

Работни места

Ръководители на средно равнище са:

  • Началници на отдели
  • Началници на департаменти
  • Ръководители на работни групи

Ръководителите на средно равнище са преките ръководители в Комисията. Те играят ключова роля за ефективното изпълнение на политическите приоритети на Комисията.

Основни квалификации

Ръководителите на средно равнище трябва да притежават умения за мотивиране и управление на екипи, експертни познания за определени политики или дейности и, когато е необходимо, съответен професионален и управленски опит. Ръководителите на отдели могат да бъдат назначавани на степени от AD 9 до AD 14.

Мобилност на ръководните кадри

Мобилността във и между ведомствата на Европейската комисия се насърчава активно. По принцип ръководните кадри сменят работните си места на всеки 5 години. От ръководните кадри на средно равнище се изисква да се местят в друга генерална дирекция поне веднъж на всеки 10 години. 

Временни работни места за ръководни кадри

Обикновено на управленски позиции се назначават длъжностни лица от европейските институции. При определени обстоятелства обаче временни позиции може да бъдат отворени за външни кандидати.

Документи

СвалиPDF - 857.5 KB
СвалиPDF - 1014.3 KB
СвалиPDF - 161.6 KB
СвалиPDF - 239.1 KB
СвалиPDF - 424.7 KB
СвалиPDF - 326.5 KB
СвалиPDF - 118.1 KB