Så anmäler du dig

Om du vill jobba som expert åt kommissionen kan du anmäla dig till en expertdatabas. Du kan sedan anlitas för att utvärdera anbud eller övervaka insatser som får EU-bidrag.

Experter som vill delta i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 kan registrera sig via deltagarportalen.

Anmäl dig som expert via deltagarportalen

Utlysningar efter avdelning

Du kan också anmäla ditt intresse för följande uppdrag:

 (Generaldirektoratet för översättning) 

Oberoende experter på migrationsfrågor (generaldirektoratet för migration och inrikes frågor)

Experter inom utbildning, film och kultur (genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, Eacea)

Oberoende experter inom forskning och innovation (Horisont 2020) (generaldirektoratet för forskning och innovation)

Expertdatabasen Taiex (generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar)

Databasen Taiex Regio peer 2 peer (generaldirektoratet för regional- och stadspolitik)

Experter på klimatpolitik, miljö och resursförvaltning (genomförandeorganet för små och medelstora företag)

Oberoende experter till Cosmeprogrammet (genomförandeorganet för små och medelstora företag)

Företagscoacher inom instrumentet för små och medelstora företag (genomförandeorganet för små och medelstora företag)

Ekonomiexperter inom immaterialrätt (generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 

Experter för utvärdering av turismprojekt (Easmedatabasen) (generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 

Experter till en ny panel om europeisk försäkringsavtalsrätt (generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor)

Övergripande ramavtal för EuropeAid (generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling)

Experter till en informell expertgrupp om kompetens- och karriärutveckling i den blå ekonomin (generaldirektoratet för havsfrågor och fiske)

Medlemmar till en informell expertgrupp för marin kunskap (generaldirektoratet för havsfrågor och fiske)

Medlemmar till expertpanelen om hälsoinvesteringar (generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet)

Medlemmar till en vetenskaplig kommitté för hälsofrågor (generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet)

Intresseanmälan för experter på folkhälsa (genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor)

Medlemmar till en vetenskaplig kommitté eller expertpanel för livsmedelssäkerhet (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet)

 (Europeiska försvarsbyrån)

Regler för experter

EU-kommissionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att experterna inte är jäviga då de utför sitt uppdrag.

Regler för experter som utvärderar anbud