Ako sa zaregistrovať

Odborníci sa môžu zapísať do databázy odborníkov. Môžu byť vybraní na vyhodnotenie ponúk alebo na monitorovanie činností týkajúcich sa programov, ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ.

Odborníci, ktorí chcú svoje služby poskytovať ako súčasť prebiehajúceho programu pre výskum a inovácie Horizont 2020, sa môžu zaregistrovať na portáli účastníkov.

Registrujte sa ako odborník cez portál účastníkov

Jednotlivé výzvy podľa oddelenia

Odborníci môžu svoj záujem o účasť zaregistrovať aj tu: 

Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Directorate-General for Translation)

Výzvy pre nezávislých odborníkov na pomoc Komisii v otázkach migrácie (Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti)

Výzva pre odborníkov na pomoc pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru v rámci riadenia programov Európskej únie (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru)

Výzva pre nezávislých odborníkov na pomoc Komisii pri úlohách súvisiacich s rámcovým programom pre výskum a inovácie (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu)

Databáza odborníkov TAIEX (Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení)

Databáza TAIEX REGIO PEER 2 PEER (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku)

Výzva pre odborníkov v oblasti klímy, životného prostredia a riadenia zdrojov (Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky)

Výzva pre nezávislých odborníkov na hodnotenie návrhov a hodnotenie a monitorovanie projektov vykonávaných v rámci programu COSME (Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky)

Výzva pre odborníkov potrebných pre školenia v rámci nástroja MSP (Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky)

Výzva pre odborníkov v odbore ekonomiky duševného vlastníctva (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 

Výzva pre odborníkov v databáze EASME na hodnotenie výziev na predkladanie návrhov súvisiacich s cestovným ruchom (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 

Výzva na predkladanie žiadostí týkajúcich sa zriadenia expertnej skupiny Komisie pre európske poistné zmluvné právo (Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov)

Horizontálne rámcové zmluvy EuropeAid (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj)

Výzva pre odborníkov pre neformálnu expertnú skupinu na tému „Zručnosti a kariérny rast v modrej ekonomike“ (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo)

Výzva pre členov neformálnej expertnej skupiny o poznatkoch o mori (Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo)

Výzva pre členov expertnej skupiny na poskytovanie poradenstva o investíciách do zdravia (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín)

Výzva pre členov vedeckého výboru na poskytovanie poradenstva o investíciách do zdravia (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín)

Výzva na vyjadrenie záujmu v oblasti verejného zdravia (Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny)

Výzva pre členov vedeckého výboru alebo expertnej skupiny pre bezpečnosť potravín (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)

Call for experts to assist EDA Preparatory Action on Defence Research (Európska obranná agentúra)

Pravidlá pre odborníkov

Európska komisia prijíma všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby odborníci neboli v konflikte záujmov v súvislosti s návrhmi, ktorých hodnotením sú poverení.

Pravidlá pre odborníkov hodnotiacich ponuky