Kā reģistrēties

Eksperti var reģistrēties iekļaušanai ekspertu datubāzē. Viņi var tikt izraudzīti piedāvājumu novērtēšanai vai ES finansētu programmu pasākumu pārraudzīšanai.

Eksperti, kuri vēlas piedāvāt savus pakalpojumus pašreizējās pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, var reģistrēties datubāzē, kas pieejama dalībnieku portālā.

Reģistrēties ekspertu datubāzē

Struktūrvienību izsludināti uzaicinājumi

Eksperti var arī reģistrēties, lai paustu interesi par šādiem uzaicinājumiem: 

Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Directorate-General for Translation)

uzaicinājumi neatkarīgiem ekspertiem palīdzēt Komisijai migrācijas jautājumos (Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums ekspertiem palīdzēt Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai Eiropas Savienības programmu pārvaldībā (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra),

uzaicinājums neatkarīgiem ekspertiem palīdzēt Komisijai pildīt uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammu (Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts),

ekspertu datubāze “TAIEX” (Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts),

datubāze “TAIEX REGIO PEER 2 PEER” (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums ekspertiem klimata politikas, vides un resursu apsaimniekošanas jomā (Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra),

uzaicinājums neatkarīgiem ekspertiem vērtēt priekšlikumus un novērtēt un pārraudzīt projektus, kurus īsteno programmā COSME (Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra),

uzaicinājums ekspertiem sniegt apmācību saistībā ar MVU instrumentu (Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra),

uzaicinājums ekspertiem intelektuālā īpašuma ekonomikā (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts), 

uzaicinājums ekspertiem, kurus iekļaus Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras datubāzē un aicinās vērtēt uzaicinājumos saņemtos priekšlikumus, kas saistīti ar tūrismu (Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts), 

uzaicinājums iesniegt pieteikumus saistībā ar Komisijas ekspertu grupas izveidi Eiropas apdrošināšanas līgumtiesību jomā (Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts),

“EuropeAid” horizontālie pamatlīgumi (Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums ekspertiem piedalīties neformālā ekspertu grupā “Prasmes un karjeras veidošana zilajā ekonomikā” (Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums pieteikties dalībai neformālā ekspertu grupā “Zināšanas par jūru” (Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts)

uzaicinājums pieteikties dalībai ekspertu grupā, kas konsultē par investēšanu veselībā (Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums pieteikties dalībai zinātniskajā komitejā, kas konsultē par veselību (Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts),

uzaicinājums paust interesi sabiedrības veselības jomā (Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra),

uzaicinājums pārtikas nekaitīguma zinātniskās komitejas vai ekspertu grupas dalībniekiem (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde).

Call for experts to assist EDA Preparatory Action on Defence Research (Eiropas Aizsardzības aģentūra)

Noteikumi, kas ekspertiem jāievēro

Eiropas Komisija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātos pret interešu konfliktu, kas ekspertiem var rasties saistībā ar izvērtējamajiem priekšlikumiem.

Noteikumi ekspertiem, kuri vērtē piedāvājumus