Kuidas registreeruda?

Eksperdid võivad end registreerida ekspertide andmebaasis. Andmebaasist valitakse eksperte pakkumuste hindamiseks või ELi rahalisi vahendeid saavate programmidega seotud tegevuse jälgimiseks.

Eksperdid, kes soovivad oma teenuseid pakkuda teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kontekstis, saavad end registreerida osalejate portaali vahendusel.

Registreerige end eksperdina osalejate portaali vahendusel

Osalemiskutsed osakondade kaupa

Teise võimalusena võivad eksperdid üles näidata oma huvi allpool nimetatud valdkonniti. 

  (Directorate-General for Translation)

Osalemiskutse sõltumatutele ekspertidele komisjoni abistamiseks rändega seotud küsimustes (rände ja siseasjade peadirektoraat)

Osalemiskutse ekspertidele Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti abistamiseks Euroopa Liidu programmide haldamisel (Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet)

Osalemiskutse sõltumatutele ekspertidele komisjoni abistamiseks teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga seotud ülesannetes (teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat)

Tehnilise abi ja teabevahetuse ekspertide andmebaas (TAIEX) (naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat)

Andmebaas „TAIEX REGIO PEER 2 PEER“ (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat)

Osalemiskutse kliimameetmete, keskkonna ja loodusvarade majandamise valdkonna ekspertidele (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet)

Osalemiskutse sõltumatutele ekspertidele, kes hindavad ettepanekuid ning jälgivad ja hindavad projekte, mida viiakse ellu programmi COSME raames (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet)

Osalemiskutse ekspertidele, keda vajatakse VKEde rahastamisvahendiga seotud koolituste korraldamiseks (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet)

Osalemiskutse intellektuaalomandi õiguste majandusaspektide valdkonna ekspertidele (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 

Osalemiskutse EASME andmebaasis registreeritud ekspertidele turismivaldkonna projektikonkursside hindamiseks (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) 

Kandideerimiskutse seoses Euroopa kindlustuslepinguõigust käsitleva komisjoni eksperdirühma loomisega (õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat)

Koostöötalituse EuropeAid horisontaalsed raamlepingud (rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat)

Osalemiskutse ekspertidele osalemiseks mitteametlikus eksperdirühmas „Skills and career development in the Blue Economy“ (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat)

Osalemiskutse merealaste teadmiste mitteametliku eksperdirühma liikmete värbamiseks (merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat)

Osalemiskutse tervishoiuinvesteeringute tõhustamise eksperdirühma liikmete värbamiseks (tervise ja toiduohutuse peadirektoraat)

Osalemiskutsed tervise teaduskomitee liikmete värbamiseks (tervise ja toiduohutuse peadirektoraat)

Osalemiskutse rahvatervise valdkonnas (Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet)

Osalemiskutse toiduohutuse teaduskomitee või eksperdirühma liikmete värbamiseks (Euroopa Toiduohutusamet)

 (Euroopa Kaitseagentuur)

Ekspertidele mõeldud eeskirjad

Euroopa Komisjon tagab vajalike meetmete abil, et ekspertidel ei esine hinnatavate ettepanekute puhul huvide konflikte.

Eeskirjad pakkumusi hindavatele ekspertidele