Plan inwestycyjny – dotychczasowe rezultaty

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) pomaga finansować projekty innowacyjne i infrastrukturalne, a także małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz spółki o średniej kapitalizacji.

Najważniejszą cechą EFIS jest zdolność mobilizacji kapitału prywatnego.

Plan inwestycyjny przynosi już efekty w postaci rozmaitych projektów w różnych sektorach i krajach.

Działania

Pozyskanie środków finansowych

Realizuje plan inwestycyjny dla Europy. EFIS ma na celu przezwyciężenie obecnych niedoskonałości rynku poprzez zaradzenie występującym brakom i pozyskanie inwestycji prywatnych. Fundusz będzie wspierać inwestycje strategiczne w najważniejszych obszarach takich jak: infrastruktura, edukacja, badania naukowe i innowacje oraz finansowanie ryzyka w przypadku małych przedsiębiorstw.

Wspieranie inwestycji w gospodarkę realną

Nowe możliwości dla:

  • inwestorów instytucjonalnych z UE i spoza UE
  • promotorów projektów
  • małych i średnich przedsiębiorstw

Weź udział w planie inwestycyjnym, który pomoże Ci znaleźć możliwości inwestycyjne i partnerów.

Aby najlepiej wykorzystać nowe możliwości ewentualni beneficjenci mogą korzystać z:

Poprawa otoczenia inwestycyjnego

Aby poprawić otoczenie biznesowe i warunki finansowania, plan inwestycyjny będzie obejmować działania służące stworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej i unii rynków kapitałowych.

Aby pomóc państwom członkowskim, Komisja opracowała listę najważniejszych przeszkód utrudniających inwestycje na poziomie krajowym.

Kontekst

W wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego poziom inwestycji w Unii Europejskiej jest zbyt niski. Obecnie niezbędne są wspólne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie.

Tymczasem odpowiednie zasoby finansowe są w UE dostępne – trzeba je tylko pozyskać do wspierania inwestycji. Nie ma na to jednej prostej metody. Nie ma uniwersalnego sposobu, który pozwoliłby wymusić wzrost gospodarczy.

Aktualności

Dokumenty

Priorytety polityczneWiceprzewodniczący