Επενδυτικό Σχέδιο -αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτομίας, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ.

Το Επενδυτικό Σχέδιο παρουσιάζει ήδη θετικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από τα έργα που υλοποιούνται σε διάφορους τομείς και χώρες.

Δράσεις

Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων

Το ΕΤΣΕ είναι η κινητήρια δύναμη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος του είναι να καλυφθούν οι σημερινές αδυναμίες της αγοράς, με την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το Ταμείο θα στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και τη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για μικρές επιχειρήσεις.

Στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία

Νέες ευκαιρίες για

  • θεσμικούς επενδυτές στην ΕΕ και στο εξωτερικό
  • φορείς υλοποίησης έργων
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επισκεφθείτε τοΣυμμετοχή στο Επενδυτικό Σχέδιο για να βρείτε επενδυτικές ευκαιρίες και εταίρους μέσω του προγράμματος InvestEU.

Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχει το ΕΤΣΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν

Δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος

Για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις συνθήκες χρηματοδότησης, το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή χαρτογράφησε τις κυριότερες επενδυτικές προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Ιστορικό

Αφότου ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναστραφεί αυτή η καθοδική πορεία και να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς, χρειάζεται μόνο να κινητοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων. Δεν υπάρχει μία μοναδική ή απλή απάντηση, κανένα «κουμπί ανάπτυξης» που μπορούμε να πατήσουμε ούτε ενιαία λύση για όλα τα προβλήματα.

Επικαιρότητα

Έγγραφα

Πολιτικές προτεραιότητεςΑντιπρόεδρος