Kdy se tento postup používá?

Komitologie (postup projednávání ve výboru) se používá tehdy, když byly ve znění právního předpisu Komisi uděleny prováděcí pravomoci. Podle daného předpisu má také být se stanovením opatření, která budou zahrnuta do výsledného prováděcího aktu, Komisi nápomocen výbor.

Postup projednávání ve výborech není povinný u všech prováděcích aktů – některé z nich může Komise přijmout bez konzultace výboru (například v případě přidělení grantů v určité výši).

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci

Jak postup funguje?

Při přijímání prováděcích aktů Komise se uplatňuje 1 z těchto postupů:

  • přezkumný postup – používá se zejména u i) opatření s obecnou působností a ii) opatření s potenciálně důležitým dopadem (např. v oblasti daní nebo zemědělské politiky EU)
  • poradní postup – používá se obvykle u všech ostatních prováděcích aktů

Oba postupy vyžadují, aby výbor složený ze zástupců všech zemí EU dospěl, zpravidla formou hlasování, k oficiálnímu stanovisku k opatřením, která Komise navrhuje.

V závislosti na zvoleném postupu mohou být stanoviska výboru pro Komisi více či méně závazná.

Přezkumný postup

  • Pokud je kvalifikovanou většinou (návrh podpoří 55 % členských států zastupujících nejméně 65 % celkového počtu obyvatel EU) odhlasován návrh prováděcího aktu, Komise jej musí přijmout
  • Pokud kvalifikovaná většina hlasuje proti navrhovanému aktu, Komise jej přijmout nesmí
  • Pokud není kvalifikované většiny dosaženo ani pro navrhovaný akt, ani proti němu, může jej Komise buď přijmout, anebo předložit jeho nové znění

Poradní postup 

  • Komise se rozhodne, zda navrhované opatření přijme, nebo ne. Před tímto rozhodnutím však musí stanovisko výboru„maximálně zohlednit“

Jak výbory pracují?

Výbory komitologie zřizuje zákonodárce (Rada spolu s Evropským parlamentem nebo sama Rada). Ve výborech je vždy jeden zástupce každého členského státu EU a předsedá jim zástupce Komise.

Každý výbor rozhodne o svých provozních postupech na základě vzorového jednacího řádu.

Útvary Komise předloží návrhy prováděcích aktů výborům, které jsou odpovědné za poskytnutí stanoviska.

Většina výborů zasedá několikrát ročně v prostorách Komise (obvykle v Bruselu).

Před každým zasedáním zašle Komise orgánům jednotlivých členských států pozvánku, pořad jednání a návrh prováděcího aktu. Po zasedání zveřejní Komise v rejstříku postupů projednávání výsledky hlasování a stručný zápis ze zasedání.

Komise také zveřejňuje výroční zprávu o činnosti výborů komitologie, ve které podrobně uvede činnost v každé politické oblasti.

Vyhledávání výborů

Odvolací výbor

Pokud není možné, aby Komise navrhovaný prováděcí akt přijala (zejména pokud proti němu hlasoval výbor), může věc postoupit odvolacímu výboru.

Odvolací výbor funguje obdobně jako ostatní výbory komitologie: skládá se ze zástupců členských zemí, ale na vyšší úrovni zastoupení. Předsedá mu zástupce Komise a dodržuje stejná pravidla hlasování.

Zemím EU nabízí příležitost k druhému projednání.

Pokud proti navrhovanému prováděcímu opatření hlasuje i odvolací výbor, Komise musí toto rozhodnutí respektovat.

Jednací řád odvolacího výboru 

Kontrola ze strany Rady EU a Evropského parlamentu

Kromě kontroly členských států EU (prostřednictvím výborů komitologie) podléhají prováděcí pravomoci Komise rovněž doplňkovým kontrolám ze strany Evropského parlamentu a Rady EU, které mají:

  • právo na informace – všechny návrhy Komise, které jsou projednávány ve výborech, jsou zároveň zpřístupněny Parlamentu a Radě
  • právo na kontrolu – v případě, že se opatření Komise týká právního aktu přijatého řádným legislativním postupem, může Evropský parlament a/nebo Rada vznést námitku proti návrhu prováděcího aktu, pokud překračuje pravomoci Komise stanovené v původním aktu. Komise je pak povinna svůj návrh na základě tohoto příspěvku přezkoumat a rozhodnout, zda návrh zachová, změní nebo stáhne

Rejstřík postupu projednávání ve výborech

Rejstřík obsahuje seznam všech výborů a také informace a dokumenty týkající se práce každého výboru.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 339.3 KB