Tvarkydama asmens duomenis, susijusius su kvietimais pareikšti susidomėjimą ekspertų atranka, taip pat dotacijų skyrimo arba viešųjų konkursų procedūrose Komisija naudoja pavyzdinį pareiškimą apie privatumo apsaugą.

Standartinėmis sutarčių sąlygomis užtikrinama, kad Komisijos sutartyse, dotacijų susitarimuose arba sprendimuose jas skirti nurodyti asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2018/1725