Zawartość strony

Wszystkie transakcje związane ze środkami UE podlegają unijnym zasadom zarządzania finansami określonym w rozporządzeniu finansowym i innych programach finansowania. W tym dziale przedstawiono niektóre z tych zasad.

 

Współfinansowanie i sprawozdawczość

Większość projektów finansowanych przez UE jest współfinansowana przez Komisję i beneficjentów dotacji. Dzięki temu można zagwarantować, że środki unijne są rozdzielane odpowiednio do potrzeb. Beneficjenci zachowują odpowiedzialność operacyjną i finansową za realizowane projekty.

 

Dotacje są wypłacane w pełnej kwocie wtedy, gdy beneficjenci wyraźnie wykażą, że pomyślnie zrealizowali projekt. W wielu przypadkach beneficjenci są również zobowiązani do wykazania, w jaki sposób wydawali pieniądze. Istnieją wytyczne i regulacje dotyczące sposobu przedstawienia kosztów kwalifikowalnych.

 

Kto zarządza?

Komisja Europejska ponosi ostateczną odpowiedzialność za dopilnowanie, by środki z budżetu UE wydawane były w prawidłowy sposób. Państwa członkowskie zarządzają około 80 proc. unijnych środków.

Zarządzanie środkami finansowymi UE

 

Przejrzystość i równe traktowanie

Wszyscy wnioskodawcy są traktowani zgodnie z zasadami przejrzystości i równego traktowania. Jest tak bez względu na to, czy starają się oni o dotacje, którymi zarządza Komisja Europejska lub instytucja zarządzająca, czy też biorą udział w zaproszeniu do składania ofert.

 

Zasada przejrzystości ma pomóc w zagwarantowaniu powszechnego dostępu do możliwości finansowania ze środków UE. Zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert są publikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

Informacje na temat beneficjentów finansowania z UE są ogólnodostępne. Nazwy lub nazwiska beneficjentów, cel, na jaki są przeznaczane środki finansowe zarządzane przez Komisję Europejską, miejsce realizacji projektów oraz otrzymane przez beneficjentów kwoty są corocznie publikowane na stronie internetowej systemu przejrzystości finansowej.

 

W przypadku funduszy, którymi zarządzają kraje UE, nazwy organizacji będących beneficjentami środków można znaleźć na krajowych stronach internetowych. Dotyczy to środków przyznawanych w ramach wspólnej polityki rolnej, polityki morskiej i rybołówstwa oraz funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

 

Rozliczalność

Komisja Europejska ponosi ostateczną odpowiedzialność za zagwarantowanie właściwego wydatkowania funduszy unijnych. Parlament Europejski zatwierdza budżet UE oraz sposób, w jaki Komisja Europejska go wykonała. Proces ten nazywa się „procedurą udzielania absolutorium”. W ramach sprawozdawczości służby Komisji Europejskiej opracowują roczne sprawozdania z działalności i poświadczenie wiarygodności. Ponieważ jednak ponad 80 proc. funduszy zarządzają kraje UE, kraje te posiadają własne systemy kontroli wewnętrznej. Każdy kraj musi także przedstawić własne dane finansowe, deklarację dotyczącą zarządzania, streszczenia przeprowadzonych audytów i kontroli w celu zapewnienia rozliczalności.

 

Kontrola

Narzędzia kontroli zostały wprowadzone przez Komisję w celu kontroli wydatków z budżetu UE. Na przykład jednym ze stosowanych przez Komisję narzędzi, które mają zapobiegać nadużyciom finansowym i korupcji, jest system wczesnego wykrywania i wykluczania. Obejmuje on bazę danych zawierającą informacje na temat osób i organizacji skazanych za oszustwo finansowe, korupcję lub udział w działalności przestępczej. Za pomocą tego narzędzia UE może wykluczyć ze wsparcia osoby i organizacje, które dopuściły się wyżej wspomnianych czynów, wcześnie wykryć nadużycia i w razie potrzeby nałożyć kary.