Прозрачни процедури за всички

Независимо дали кандидатствате за безвъзмездни средства, управлявани от Европейската комисия или от национален управляващ орган, или участвате в покана за подаване на оферти, имате право на равно третиране и достъп до информация.

Прозрачните процедури означават, че поканите за представяне на предложения се публикуват на уебсайта на Европейската комисия. Същият принцип на прозрачност се прилага и по отношение на фондовете на ЕС, управлявани на национално или регионално равнище.

Поканите на Комисията за участие в търг се публикуват на нейния уебсайт, в приложението към Официален вестник на Европейския съюз и в базата данни Tenders Electronic Daily (TED).

Информация за бенефициерите на финансиране от ЕС, управлявано директно от Европейската комисия (имена и получени суми), се публикува в Системата за финансова прозрачност (СФП).

Публикуването на имената на организациите получатели на финансиране, управлявано от държавите от ЕС, също е задължително. Това се отнася до финансирането, предоставяно в рамките на общата селскостопанска политика, политиката в областта на морското дело и рибарството и структурните и инвестиционните фондове. Държавите от ЕС публикуват тази информация на своите национални уебсайтове.

EU Financial Regulation

The Financial Regulation is the main point of reference for principles and procedures governing establishment, implementation and control of the EU budget.

Защита на интересите на ЕС

EDES (система за ранно откриване и отстраняване) е система, създадена от Комисията с цел засилване на защитата на финансовите интереси на Съюза и гарантиране на добро финансово управление. От 1 януари 2016 г. тя заменя системата за ранно предупреждение и централната база данни за отстраняванията.