Είδη χρηματοδότησης

Η ΕΕ παρέχει επιχορηγήσεις για την εν μέρει χρηματοδότηση σχεδίων που προάγουν τις πολιτικές της.

Διαχείριση των χρηματοδοτήσεων που παρέχει η ΕΕ

Περιγραφή των διαφόρων τρόπων διαχείρισης, ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης χρηματοδότησης

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση;

Παρουσίαση ορισμένων προφίλ που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση και των σχετικών διαθέσιμων δυνατοτήτων.

Κανόνες και αρχές

Πώς ασκείται η διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Διαδικασία επιλογής

Πώς επιλέγονται τα σχέδια για χρηματοδότηση

Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας

Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις για υλοποίηση σχεδίων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αναζήτησης εταίρων.

Έγγραφα