Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe firmy (tzw. MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą ubiegać się o dotacje, pożyczki i gwarancje. Mogą również ubiegać się o zamówienia na różne produkty lub usługi.

Aby zostać uznanym za MŚP, przedsiębiorstwo musi:

  • zatrudniać od 50 do 250 pracowników
  • mieć roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub bilans w wysokości do 43 mln euro rocznie.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla małych firm

Inne źródła finansowania dostępne dla małych przedsiębiorstw

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego typu non-profit kwalifikują się do otrzymania dofinansowania z UE, w przypadku gdy zakres ich działalności pokrywa się z polityką UE.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych

Inne źródła finansowania dostępne dla organizacji pozarządowych

Młodzież

Z budżetu UE finansowane są programy mające na celu ułatwianie młodym ludziom zdobywania doświadczenia zawodowego lub studiowania za granicą. Realizowane są także programy służące zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży.

W programach z reguły mogą uczestniczyć:

  • młodzi ludzie (w wieku 13–31 lat)
  • organizacje młodzieżowe
  • inne podmioty pracujące z młodymi ludźmi.

Szczegółowe kryteria można znaleźć w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla młodych ludzi

Inne źródła finansowania dostępne dla młodych ludzi

Naukowcy

Badania naukowe i innowacje są bardzo ważne z punktu widzenia długoterminowej strategii UE, dlatego dla naukowców z całej Europy dostępne są specjalne programy finansowania i inne źródła wsparcia.

Najważniejszym unijnym programem wspierającym finansowo badania naukowe jest „Horyzont 2020”. Wspiera on projekty badawcze w wielu różnych dziedzinach, realizowane zarówno przez organizacje, jak i przez osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla naukowców

Inne źródła finansowania dostępne dla naukowców

Rolnicy

Rolnicy lub osoby gospodarujące gruntami często kwalifikują się do otrzymywania płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Aby móc otrzymywać środki unijne, rolnicy muszą przestrzegać określonych wymogów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz zdrowia roślin i zwierząt, a także w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Płatności są przekazywane za pośrednictwem właściwych organów krajowych.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla rolników

Inne źródła finansowania dostępne dla rolników

Organy publiczne

Organy publiczne – lokalne, regionalne i krajowe – mogą ubiegać się o dofinansowanie z różnych źródeł UE, na przykład na budowanie potencjału instytucjonalnego i zwiększanie efektywności czy realizację lokalnych projektów infrastrukturalnych.

Wsparcie finansowe przeznaczone dla organów publicznych

Inne źródła finansowania dostępne dla organów publicznych