Mažosios ir vidutinės įmonės

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali teikti dotacijų, paskolų ir garantijų paraiškas. Jos taip pat gali pretenduoti sudaryti sutartis dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo.

Įmonė laikoma MVĮ, jeigu:

  • joje dirba 50–250 darbuotojų,
  • jos metinė apyvarta yra iki 50 mln. eurų arba visas metinis balansas sudaro iki 43 mln. eurų.

Specialiai mažosioms įmonėms skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės mažosioms įmonėms

Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės ir pilietinės visuomenės ne pelno organizacijos gali gauti ES finansavimą, jeigu jų veiklos sritys susijusios su ES politika.

Specialiai nevyriausybinėms organizacijoms skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės nevyriausybinėms organizacijoms

Jaunimas

ES biudžete numatyta specialių paramos jaunimui programų, skirtų padėti jaunuoliams įgyti darbo patirties ar studijuoti užsienyje. Taip pat yra parengta jaunimo nedarbo mažinimo programų.

Šiose programose gali dalyvauti:

  • jaunimas (13–31 metų asmenys),
  • jaunimo organizacijos,
  • kiti su jaunimu dirbantys suinteresuotieji subjektai.

Kiekvienu atskiru atveju taikomi išsamesni kriterijai, nurodyti konkrečiuose kvietimuose teikti finansavimo paraiškas.

Specialiai jaunimui skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės jaunimui

Mokslo darbuotojai

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra tokie svarbūs ES ilgalaikei strategijai, kad Europos mokslininkai gali naudotis specialiomis programomis ir kitais paramos šaltiniais.

Pagrindinė ES mokslinių tyrimų finansavimo programa yra „Horizontas 2020“. Pagal ją remiami įvairiausių sričių mokslinių tyrimų projektai, kuriuos vykdo organizacijos arba individualūs asmenys.

Specialiai mokslo darbuotojams skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės mokslo darbuotojams

Ūkininkai

Jeigu esate ūkininkas ar žemės valdytojas, gali būti, kad turite teisę gauti tiesioginių išmokų, numatytų pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP).

Teisė į finansavimą įgyjama laikantis tam tikrų reikalavimų, susijusių su visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikata, aplinka ir gyvūnų gerove. Finansavimas skiriamas per atitinkamas jūsų šalies nacionalines valdžios institucijas.

Specialiai ūkininkams skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės ūkininkams

Viešosios įstaigos

Viešosios įstaigos (tiek vietos, tiek regioninio arba nacionalinio lygmens) gali pasinaudoti daugeliu ES finansavimo galimybių – investicijomis institucijų pajėgumui ir efektyvumui didinti, vietos infrastruktūros projektų rėmimu ir kt.

Specialiai viešosioms įstaigoms skirtos finansavimo galimybės

Kitos finansavimo galimybės viešosioms įstaigoms