Fiontair bheaga agus mheánmhéide

Féadfaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) iarratas a dhéanamh ar dheontais, iasachtaí agus ráthaíochtaí. Ina theannta sin, is féidir leo cur isteach ar chonarthaí le haghaidh earraí agus seirbhísí a sholáthar.

Le go mbeidh gnólacht incháilithe mar FBM ní foláir:

  • idir 50 agus 250 fostaí a bheith aige
  • láimhdeachas bliantúil suas le €50 milliún nó clár comhardaithe suas le €43 mhilliún in aghaidh na bliana a bheith aige

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar FBManna

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil do FBManna

Eagraíochtaí neamhrialtasacha

Tá eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) agus eagraíochtaí neamhbhrabúsacha de chuid na sochaí sibhialta i dteideal maoiniú a fháil ón Aontas Eorpach i gcásanna ina mbíonn baint ag réimsí gníomhaíochta acu le beartais an Aontais Eorpaigh.

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar ENRanna

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil do ENRanna

Daoine óga

Tá airgead ar fáil i mbuiséad an Aontais le haghaidh cláir shonracha chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine óga taithí oibre a fháil nó dul ag staidéar thar lear. Tá cláir eile ann atá dírithe ar dhul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an aosa óig freisin.

Go ginearálta, cuirtear na cláir seo ar fáil dóibh seo a leanas:

  • daoine óga (13–31 bliana d'aois)
  • eagraíochtaí don óige
  • páirtithe leasmhara eile a bhíonn ag obair le daoine óga.

Bíonn na critéir shonracha le feiceáil sna glaonna maoiniúcháin aonair.

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar dhaoine óga

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil do dhaoine óga

Taighdeoirí

Tá an taighde agus nuálaíocht chomh tábhachtach sin don straitéis fhadtéarmach atá ag an Aontas Eorpach go bhfuil cláir speisialta agus foinsí eile tacaíochta curtha ar fáil aige do thaighdeoirí ar fud na hEorpa.

Is é Fís 2020 príomhchlár maoiniúcháin an Aontais don taighde. Tacaíonn sé le tionscadail taighde i neart réimsí éagsúla, atá idir lámha ag eagraíochtaí agus ag taighdeoirí aonair.

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar thaighdeoirí

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil do thaighdeoirí

Feirmeoirí

Más feirmeoir nó bainisteoir talún tú, is dóigh go mbeidh tú i dteideal íocaíochtaí díreacha a fháil faoin gComhbheartas Talmhaíochta (CBT).

Le bheith i dteideal maoiniú a fháil, ní mór duit coinníollacha áirithe a shásamh i dtaca le sláinte phoiblí, sláinte ainmhithe agus sláinte plandaí, an comhshaol agus leas ainmhithe. Is trí na húdaráis náisiúnta ábhartha i do thír féin a chuirtear an maoiniú ar fáil.

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar fheirmeoirí

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil d'fheirmeoirí

Comhlachtaí poiblí

Bíonn deiseanna éagsúla ar fáil do chomhlachtaí poiblí le maoiniú ón Aontas Eorpach a fháil, bídís gníomhach ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta. Ina measc, tá maoiniú i bhfoirm infheistíochta atá ceaptha cumas agus éifeachtúlacht na n-institiúidí a mhéadú agus maoiniú le haghaidh tionscadail áitiúla bhonneagair.

Deiseanna maoiniúcháin atá dírithe go sonrach ar chomhlachtaí poiblí

Deiseanna maoiniúcháin eile atá ar fáil do chomhlachtaí poiblí