Väikeettevõtjad

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) saavad taotleda toetusi, laene ja tagatisi. Samuti võivad nad hanke raames teha pakkumusi kaupade müümise või teenuste osutamise lepingute sõlmimiseks.

VKEna käsitatakse ettevõtet,

  • milles on 50–250 töötajat,
  • mille aastakäive on kuni 50 miljonit eurot või mille bilansimaht on kuni 43 miljonit eurot aastas.

Spetsiaalselt väikeettevõtjatele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud väikeettevõtjatele avatud rahastamisvõimalused

Vabaühendused

ELi rahalisi vahendeid võivad saada ka valitsusvälised ja kodanikuühiskonna organisatsioonid (vabaühendused), kui nende tegevusalad on seotud ELi poliitikavaldkondadega.

Spetsiaalselt vabaühendustele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud vabaühendustele avatud rahastamisvõimalused

Noored

ELi eelarves on ette nähtud rahastus programmidele, mis aitavad noortel saada töökogemusi või välismaal õppida. Loodud on ka mitu programmi, mille eesmärk on vähendada noorte tööpuudust.

Üldiselt on need programmid avatud

  • noortele (vanuses 13–31),
  • noorteorganisatsioonidele,
  • muudele noortega tegelevatele huvirühmadele.

Täpsed kriteeriumid leiate iga pakkumiskutse kirjeldusest.

Spetsiaalselt noortele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud noortele avatud rahastamisvõimalused

Teadlased

Teadusuuringud ja innovatsioon on ELi pikaajalise majanduskasvu strateegia jaoks niivõrd olulised, et teadlaste toetamiseks pakutakse üle Euroopa eriprogramme ja muid toetusvõimalusi.

ELi peamine teadlastele suunatud rahastamisprogramm on „Horisont 2020“. Selle vahendusel toetatakse mitmesugustes valdkondades nii organisatsioonide kui ka üksikisikute teadusprojekte.

Spetsiaalselt teadlastele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud teadlastele avatud rahastamisvõimalused

Põllumajandustootjad

Kui olete põllumajandustootja või maahaldaja, on teil tõenäoliselt võimalik taotleda otsetoetusi ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames.

Selleks peate täitma teatavaid inimeste ja loomade tervishoidu, taimetervist, keskkonda ja loomade heaolu käsitlevaid nõudeid. Rahalisi vahendeid jagatakse selleks teie riigis pädevate asutuste kaudu.

Spetsiaalselt põllumajandustootjatele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud põllumajandustootjatele avatud rahastamisvõimalused

Avalik-õiguslikud asutused

Avalik-õiguslikele (nii kohaliku, piirkondliku kui ka riikliku tasandi) asutustele on avatud mitmesugused ELi rahastamisvõimalused, sealhulgas investeeringud institutsioonilise suutlikkuse ja tõhususe arendamiseks ning kohalike taristuprojektide elluviimine.

Spetsiaalselt avalik-õiguslikele asutustele mõeldud rahastamisvõimalused

Muud avalik-õiguslikele asutustele avatud rahastamisvõimalused