Viktigaste finansieringsmöjligheterna

Bättre tillgång till finansiering och marknader

Cosmeprogrammet ska stödja företagens konkurrenskraft. Det finns två finansieringsinstrument som ska förbättra företagens tillgång till finansiering och marknader: lånegarantiinstrumentet och egetkapitalinstrumentet för tillväxt. Programmet förvaltas av Easme, genomförandeorganet för små och medelstora företag.

Energi, transporter och digitala nät

Fonden för ett sammanlänkat Europa stöder projekt för att länka samman ländernas energi-, transport- och datanätverk. Fonden förvaltas av Inea, genomförandeorganet för innovation och transportnät.

Europeisk forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s största program för forskning och innovation. Programmets instrument för små och medelstora företag vänder sig till innovativa företag som vill växa och starta utlandsverksamhet. Det kan vara högteknologiska och forskningsdrivna företag, sociala företag eller tjänsteföretag.

Småföretag kan få upp till 2,5 miljoner euro i bidrag till företagsstöd och mentorskap. Denna del av Horisont 2020 förvaltas av Easme, genomförandeorganet för små och medelstora företag.

Minskade välståndsklyftor mellan regionerna 

EU:s sammanhållningspolitik ska jämna ut skillnaderna mellan Europas regioner. Investeringar i regioner, städer och den reala ekonomin ska stimulera tillväxt och jobb och minska fattigdom och social utestängning. Man vill också ta itu med klimatförändringen och minska vårt beroende av importerad energi.

Stödet till småföretagen är en viktig del i sammanhållningspolitiken. EU-länderna ansvarar själva för att förvalta stödet i sina länder. 

Stöd till jordbruket i EU

EU:s gemensamma jordbrukspolitik stöder småföretagen på olika sätt: 

●  Skolmjölksprogrammet, skolfruktsprogrammet och främjande av EU:s jordbruksprodukter

● Direktstöd via Europeiska garantifonden för jordbruket

●  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling