Galvenās finansējuma iespējas

Plašāka MVU piekļuve finansējumam un tirgiem

COSME ir programma uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas veicināšanai. Tā tiecas uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un tirgiem, liekot lietā divus finanšu instrumentus – Aizdevumu garantiju mehānismu un Kapitāla instrumentu izaugsmei. Programmu pārvalda Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME).

Atbalsts ES enerģētikas, transporta un digitālajiem tīkliem

MVU var pretendēt uz finansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, kas finansē projektus enerģētikas, transporta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā. Šo instrumentu pārvalda Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA).

Eiropas pētniecības un inovācijas sekmēšana

“Apvārsnis 2020” ir ES lielākā pētniecības un inovācijas programma. Tās MVU instruments ir paredzēts īpaši inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas vēlas izvērst darbību un strādāt starptautiskā mērogā neatkarīgi no tā, vai tie darbojas augsto tehnoloģiju jomā, ir pievērsušies pētniecībai vai sociālajai jomai vai sniedz pakalpojumus.

Katrs MVU var saņemt līdz 2,5 miljoniem eiro lielu finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam un mentoringam. “Apvāršņa 2020” jomu pārvaldība notiek ar MVU izpildaģentūras (EASME) starpniecību.

Dzīves līmeņa atšķirību mazināšana starp Eiropas reģioniem 

ES kohēzijas politika tiecas samazināt nevienlīdzību labklājības ziņā starp Eiropas reģioniem. Tā lielākoties pievēršas investīcijām reģionos, pilsētās un reālajā ekonomikā, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Tā risina tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas un atkarība no enerģijas importa, kā arī tiecas izskaust nabadzību un sociālo atstumtību.

Atbalsts MVU ir viena no kohēzijas politikas galvenajām prioritātēm. Katra ES valsts ir atbildīga par kohēzijas finansējuma pārvaldību savā teritorijā. 

Atbalsts lauksaimniecībai Eiropas Savienībā

Kopējā lauksaimniecības politika nodrošina mazajiem uzņēmumiem piekļuvi finansējumam, izmantojot: 

● programmas skolu apgādei ar pienu un ar augļiem, kā arī ES lauksaimniecības produktu veicināšanai;

● tiešos maksājumus no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda;

Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai.