Dotacijos

ES skiria dotacijas organizacijoms, o kartais – ir individualiems asmenims, kad padėtų jiems vykdyti projektus, kuriais įgyvendinama ES politika. Dotacijos skiriamos daugelyje įvairių sričių – nuo mokslinių tyrimų iki švietimo ir humanitarinės pagalbos.

ES retai finansuoja 100 % projekto vertės. Dažniausiai dotacijos yra papildomo finansavimo forma – dotacijas gaunančios organizacijos taip pat finansuoja tam tikrą savo projektų vertės dalį.

Europos Komisija skiriamas dotacijas viešina skelbdama kvietimus teikti pasiūlymus.

Paskolos, garantijos ir nuosavas kapitalas

ES teikia finansinę pagalbą paskolų, garantijų ir nuosavo kapitalo finansavimo forma, kad padėtų vykdyti ES politiką ir programas. Pavyzdžiui, ES teikia paskolas visų rūšių įmonėms, kad jos gautas lėšas investuotų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ji taip pat teikia garantijas, kad padėtų paramos gavėjams lengviau ar geresnėmis sąlygomis gauti paskolų iš bankų ir kitų skolintojų. Be to, ES gali finansiškai dalyvauti projekte – jai gali priklausyti jo dalis.

ES remiamas finansavimas

Subsidijos

Subsidijas tiesiogiai administruoja ES šalių vyriausybės, o ne Europos Komisija. Pavyzdžiui, žemės ūkio subsidijos skiriamos ūkininkams paremti.

Apdovanojimai

Apdovanojimai skiriami programos „Horizontas 2020“ konkursų nugalėtojams. Konkursų nugalėtojai gauna piniginį prizą, reklamą ar kitokį paskatinimą.

Viešosios sutartys

Sudarydama viešojo pirkimo sutartis Komisija savo reikmėms rinkoje perka paslaugas, darbus, prekes. Viešojo pirkimo sutarčių partneriai atrenkami paskelbus konkursus. Tai nėra laikoma ES finansavimu.

Tokie konkursai skelbiami portale

„Tenders Electronic Daily“ (TED)