Toetused

EL annab organisatsioonidele ja aeg-ajalt üksikisikutele toetusi, et aidata neil ellu viia ELi poliitikastrateegiate edendamise jaoks olulisi projekte. Toetusi on võimalik saada mitmesugustes valdkondades alates teadusuuringutest ja haridusest kuni humanitaarabini.

Tavaliselt ei rahasta EL projekte 100% ulatuses. Pigem on toetused täiendav rahastus ning toetust saav organisatsioon peab osa projektist ise rahastama.

Euroopa Komisjon annab toetusvõimalustest teada konkursikutsetega.

Laenud, tagatised ja omakapital

Euroopa Liit annab oma poliitikastrateegiate ja programmide elluviimise edendamiseks finantsabi ka laenude, tagatiste ja omakapitali rahastamise vormis. Näiteks pakub EL laene mitmesugustele ettevõtetele, et toetada investeerimist teadustegevusse ja innovatsiooni. Samuti antakse toetusesaajatele tagatisi, et nad saaksid hõlpsamini laenu või paremaid tingimusi pankadelt ja muudelt krediidiasutustelt. EL võib rahaliselt osaleda ka projektis, millest osa kuulub talle.

Juurdepääs ELi toetatavatele rahastamisvõimalustele

Subsiidiumid

Subsiidiumide andmist haldavad ELi liikmesriikide valitsused, mitte Euroopa Komisjon. Näiteks põllumajandustootjate toetamiseks antakse põllumajandussubsiidiume.

Auhinnad

Auhindu antakse programmi „Horisont 2020“ raames korraldatud võistluste võitjatele. Võitjaid tunnustatakse enamasti rahalise auhinna, avalikkuse tähelepanu või reklaamiga.

Avalikud hanked

Komisjon kasutab turult oma tarbeks teenuste, ehitustööde ja kaupade ostmiseks avalikke hankeid. Teenused, tööd ja kaubad valitakse välja pakkumiskutsete alusel. Avalikke hankeid ei peeta ELi toetuste liigiks.

Lisateavet avalike hangete kohta leiate Euroopa institutsioonide pakkumiskutsete veebisaidilt:

Tenders Electronic Daily (TED)