Pe această pagină:

Toate tranzacțiile care implică fonduri europene sunt guvernate de normele UE de gestiune financiară, descrise în Regulamentul financiar al UE și în programele de finanțare. Această secțiune rezumă unele dintre aceste norme.

 

Cofinanțarea și raportarea

Majoritatea proiectelor finanțate de UE sunt de fapt cofinanțate, adică plătite parțial de Comisie și parțial de beneficiari. Se garantează astfel că fondurile UE sunt distribuite în funcție de necesități. Beneficiarii rămân responsabili de aspectele operaționale și financiare ale proiectelor.

 

Ultima tranșă a granturilor le este plătită integral doar dacă pot dovedi în mod clar că au finalizat cu succes proiectul. În multe cazuri, beneficiarii sunt obligați să arate cum au cheltuit banii. Există orientări și reglementări privind modul de prezentare a costurilor eligibile.

 

Cine gestionează banii?

Deși Comisia Europeană deține responsabilitatea finală în ceea ce privește garantarea utilizării corecte a sumelor provenite din bugetul UE, aproximativ 80 % din fondurile oferite de UE se gestionează la nivel de țară.

Gestionarea fondurilor UE

 

Transparența și egalitatea de tratament

Principiile transparenței și egalității de tratament se aplică tuturor candidaților, indiferent dacă solicită un grant gestionat de Comisia Europeană sau de o autoritate de management ori dacă participă la o procedură de ofertare.

 

Transparența garantează faptul că posibilitățile de finanțare europeană sunt accesibile tuturor. Cererile de propuneri și procedurile de ofertare sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Informațiile privind beneficiarii finanțării din partea UE sunt publice. Mai exact, în cazul fondurilor gestionate de Comisia Europeană, pe site-ul Sistemului de transparență financiară se publică anual numele beneficiarilor, scopul și locația proiectelor, precum și sumele primite.

 

În cazul fondurilor gestionate de țările UE, denumirile organizațiilor beneficiare implicate se pot regăsi și pe site-urile naționale. Obligația de publicare a acestor informații se aplică și în cazul fondurilor acordate în cadrul politicii agricole comune, al politicii în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului, precum și al fondurilor structurale și de investiții.

 

Răspunderea

Comisia Europeană deține responsabilitatea finală în ceea ce privește garantarea utilizării corecte a sumelor provenite din bugetul UE. Parlamentul European aprobă bugetul UE și modul în care Comisia Europeană îl pune în aplicare. Acest proces poartă numele de „descărcare de gestiune”. Departamentele Comisiei Europene realizează anual rapoarte de activitate și declarații de gestiune. Cu toate acestea, întrucât peste 80 % din fonduri sunt gestionate de țările UE, statele membre au propriile sisteme interne de control. La rândul lor, statele trebuie să furnizeze conturi, declarații de gestiune și rezumate ale auditurilor și ale controalelor pentru a garanta că fondurile sunt gestionate în mod responsabil.

 

Controlul

Comisia a introdus instrumente specifice pentru a controla modul în care sunt cheltuite fondurile UE. Printre acestea se numără Sistemul de detectare timpurie și de excludere, utilizat de Comisie pentru a preveni frauda și corupția. Baza de date conține informații cu privire la persoane sau organizații condamnate pentru fraudă, corupție sau implicare în activități infracționale. Instrumentul ajută UE să excludă astfel de persoane și organizații, să detecteze din timp fraudele și, dacă este cazul, să impună sancțiuni.