Puslapio turinys

Visi su ES lėšomis susiję sandoriai reguliuojami ES finansų valdymo taisyklėmis, nustatytomis ES Finansiniame reglamente ir kitose finansavimo programose. Šiame skyriuje apžvelgiamos kelios iš tų taisyklių.

 

Bendras finansavimas ir ataskaitos

Daugumą ES remiamų projektų bendrai finansuoja Komisija ir paramos gavėjai. Taip užtikrinama, kad ES lėšos būtų paskirstomos atsižvelgiant į poreikius. Paramos gavėjai atsakingi už projekto veiklos ir finansinius aspektus.

 

Visa dotacija baigiama mokėti, kai paramos gavėjai aiškiai įrodo, kad jie projektą sėkmingai baigė. Daugeliu atvejų paramos gavėjai privalo parodyti, kaip jie panaudojo lėšas. Parengta gairių ir taisyklių, kuriose paaiškinama, kaip atsiskaityti už reikalavimus atitinkančias išlaidas.

 

Kas atsakingas?

Nors Europos Komisijai tenka pagrindinė atsakomybė užtikrinti, kad ES biudžeto lėšos būtų panaudojamos tinkamai, apie 80 % ES lėšų administruojama valstybių lygmeniu.

 

Skaidrumas ir vienodas požiūris

Visiems pareiškėjams taikomi skaidrumo ir vienodo požiūrio principai, nesvarbu, ar jie prašytų skirti Europos Komisijos, ar vadovaujančiosios institucijos valdomą dotaciją, ar dalyvautų konkurse.

 

Skaidrumas reiškia užtikrinimą, kad visi gali pasinaudoti ES finansavimo galimybėmis. Kvietimai teikti paraiškas ir kvietimai dalyvauti konkursuose skelbiami Europos Komisijos interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede.

 

Informacija apie ES lėšų gavėjus yra vieša. Europos Komisijos administruojamų ES lėšų gavėjų vardai ir pavardės (pavadinimai), lėšų tikslas, paskirties šalis bei gautos sumos kasmet skelbiami Finansinio skaidrumo sistemoje (FTS).

 

Jei lėšas administruoja ES šalys, paramą gaunančių organizacijų pavadinimai skelbiami ir nacionalinėse interneto svetainėse. Taip yra, pavyzdžiui, tuo atveju, jei lėšų skiriama pagal bendrą žemės ūkio politiką, jūrų reikalų ir žuvininkystės politiką ir iš struktūrinių bei investicijų fondų.

 

Atskaitomybė

Europos Komisijai tenka pagrindinė atsakomybė užtikrinti, kad ES lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Europos Parlamentas tvirtina ES biudžetą ir tai, kaip Europos Komisija jį įgyvendina. Tai dar vadinama biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Europos Komisijos padaliniai atsiskaitydami pateikia metines veiklos ataskaitas ir patikinimo deklaracijas. Vis dėlto kadangi daugiau kaip 80 % lėšų administruoja ES šalys, jos yra nustačiusios savo vidaus kontrolės sistemas. Kad būtų užtikrinta atskaitomybė, kiekviena šalis taip pat turi pateikti savo finansinius duomenis, valdymo pareiškimą, atliktų auditų ir patikrų santrauką.

 

Kontrolė

Siekdama kontroliuoti, kaip leidžiamos ES lėšos, Komisija įdiegė kontrolės priemones. Pavyzdžiui, viena iš Komisijos naudojamų sukčiavimo ir korupcijos prevencijos priemonių yra Ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema. Duomenų bazėje pateikiama informacijos apie asmenis ir organizacijas, kurie pripažinti kaltais dėl sukčiavimo, korupcijos ir dalyvavimo nusikalstamoje veikloje. Naudodamasi šia priemone ES gali neleisti tokiems asmenims ir organizacijoms dalyvauti, anksti nustatyti sukčiavimo atvejus ir, kai reikia, taikyti nuobaudas.