Lehekülje sisu

Kõiki ELi rahaliste vahenditega seotud tehinguid reguleerivad ELi finantsjuhtimise eeskirjad, mida on kirjeldatud ELi finantsmääruses ja muudes rahastamisprogrammides. Selles osas on tähelepanu keskmes eespool nimetatud eeskirjad.

 

Kaasrahastamine ja aruandlus

Enamust ELi rahalisi vahendeid saavatest projektidest kaasrahastavad komisjon ja toetusesaajad. Sellega tagatakse ELi rahaliste vahendite jaotamine vastavalt vajadustele. Projekti tegevusliku ja rahalise poole eest vastutavad toetusesaajaid.

 

Toetused makstakse täies ulatuses välja siis, kui toetusesaajad tõendavad selgelt, et nad on projekti edukalt lõpule viinud. Paljudel juhtudel peavad toetusesaajad näitama, kuidas nad on raha kulutanud. Rahastamiskõlblike kulude esitamise kohta on olemas suunised ja reeglid.

 

Kes haldab?

Kuigi ELi eelarve sihtotstarbelise kulutamise eest on lõplik vastutus Euroopa Komisjonil, hallatakse ligikaudu 80% ELi rahalistest vahenditest riigi tasandil.

 

Läbipaistvus ja võrdne kohtlemine

Kõigi taotlejate suhtes kehtivad läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted, olenemata sellest, kas nad taotlevad Euroopa Komisjoni või korraldusasutuse hallatavaid toetusi või osalevad hankemenetluses.

 

Läbipaistvusega tagatakse, et ELi rahastamisvõimalused on kättesaadavad kõigile. Konkursikutsed ja pakkumismenetlused avaldatakse Euroopa Komisjoni veebisaidil ning Euroopa Liidu Teataja kaasandes.

 

Teave ELi rahaliste vahendite saajate kohta on avalik. Euroopa Komisjoni hallatavatest vahenditest toetust saanute nimed, toetuse eesmärk ja kasutamiskoht ning saadud summad avaldatakse finantsläbipaistvuse süsteemi veebisaidil.

 

ELi liikmesriikide hallatavate rahaliste vahendite puhul võib riiklikelt veebisaitidelt leida ka toetust saavate organisatsioonide nimed. See hõlmab nii ühise põllumajanduspoliitika ning merendus- ja kalanduspoliitika raames kui ka struktuuri- ja investeerimisfondidest antavaid vahendeid.

 

Aruandekohustus

ELi rahaliste vahendite nõuetekohase kasutamise eest lasub lõplik vastutus Euroopa Komisjonil. Euroopa Parlament kiidab heaks ELi eelarve ja selle, kuidas Euroopa Komisjon seda rakendab. Seda protsessi nimetatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks. Iga-aastased tegevusaruanded ja liidu vahendite haldaja kinnitus koostatakse Euroopa Komisjoni osakondades ning need on aruandlusdokumendid. Kuna aga rohkem kui 80% rahalistest vahenditest haldavad ELi liikmesriigid, on neil oma enda sisekontrollisüsteemid. Iga riik peab aruandekohustuse täitmiseks esitama ka oma raamatupidamisarvestuse, vahendite haldaja kinnituse ning auditite ja kontrollide kokkuvõtte.

 

Kontroll

Komisjon on ELi kulutuste kontrollimiseks kasutusele võtnud kontrollivahendid. Üks Euroopa Komisjoni kasutatavaid pettuse ja korruptsiooni ennetamise vahendeid on varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteem. Andmebaas sisaldab teavet pettuses, korruptsioonis ja kuritegelikus tegevuses süüdi mõistetud inimeste ja organisatsioonide kohta. See vahend aitab ELil sellised inimesed ja organisatsioonid kõrvale jätta, avastada varakult pettusi ning määrata vajaduse korral karistused.