Αξιολόγηση των σχεδίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στην εμπειρογνωσία ειδικών για την αξιολόγηση των προτεινόμενων σχεδίων. Αυτοί μπορεί να είναι υπάλληλοι της Επιτροπής ή ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται για μια συγκεκριμένη πρόσκληση βάσει των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των γνώσεών τους στον τομέα που αφορά η πρόσκληση.

Οι προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Επιλογή των σχεδίων

Τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης μπορούν να έχουν διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, πρέπει να ανατρέξετε στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Ο αριθμός των προτάσεων που επιλέγονται εξαρτάται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Κοινοποίηση

Οι αιτούντες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα με επιστολή ή ηλεκτρονική κοινοποίηση.

Εφεδρικός πίνακας

Μερικές φορές, προτάσεις που δεν είχαν επιλεγεί αρχικά μπορεί να λάβουν χρηματοδότηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αν ένα σχέδιο που είχε συγκεντρώσει υψηλότερη βαθμολογία δεν προχωρήσει ή αν υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια.