Оценка на проектите

При оценката на предложенията Комисията разчита на експертния опит на специалисти. Те могат да бъдат служители на Комисията или независими експерти, наети чрез специална покана заради техните умения, опит и познания в областта, за която се отнася поканата.

Предложенията се оценяват по отношение на критериите, посочени в поканата.

Избор на проекти

Към различните програми за финансиране могат да се прилагат различни процедури на оценка. За повече информация, моля, вижте поканата за представяне на предложения, която важи във вашия случай.

Броят на избраните предложения зависи от наличния бюджет.

Уведомяване

Кандидатите ще бъдат информирани за резултата от процедурата на оценка с писмо или онлайн уведомление.

Списък на одобрените кандидати

Понякога за проекти, които първоначално не са били избрани, може да бъде отпуснато финансиране на по-късен етап, ако получил по-висока оценка проект не се реализира или бъдат получени допълнителни средства.