Προτού υποβάλετε αίτηση: ενωσιακή χρηματοδότηση για αρχαρίους

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση;

Συνήθη προφίλ δικαιούχων και αντίστοιχες χρηματοδοτικές δυνατότητες

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πώς να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ υπό καθεστώς άμεσης, επιμερισμένης και έμμεσης διαχείρισης.

Διαδικασία ανάθεσης και υπογραφή της σύμβασης

Κάθε προτεινόμενο σχέδιο εξετάζεται λεπτομερώς προτού χορηγηθεί χρηματοδότηση.