Finansavimo rūšys

Finansavimo rūšių yra įvairių: dotacijos, finansinės priemonės (paskolos, garantijos, nuosavas kapitalas), subsidijos, patikos fondai, apdovanojimai ir viešieji pirkimai (viešosios sutartys). Įgyvendinimo taisyklės, taikomos visų rūšių finansavimui, reglamentuojamos Finansiniu reglamentu.

Dotacijos

Dotacijos – tai tiesioginės finansinės išmokos iš Europos Sąjungos biudžeto, skiriamos trečiosioms šalims gavėjoms (paprastai ne pelno organizacijoms), vykdančioms veiklą, kuria prisidedama prie ES politikos. Šias išlaidas daugiausia centralizuotai valdo Europos Komisija – ji tai daro arba tiesiogiai per savo padalinius, arba netiesiogiai per ES agentūras, vykdomąsias įstaigas ar nacionalines agentūras.

Dotacijos sudaro didžiąją Europos Sąjungos išlaidų dalį ir skirstomos į dvi plačias kategorijas:

  • dotacijas, kuriomis finansuojami veiksmai, skirti padėti siekti ES politikos tikslo,
  • dotacijas veiklai, kuriomis finansuojamos įstaigos, siekiančios bendro Europos intereso tikslo arba ES politikos tikslo, veiklos išlaidos.

Dotacijos skiriamos atsižvelgiant į jų gavėjų faktiškai patirtas išlaidas, vykdant atitinkamą veiklą, o veiklos rezultatai lieka dotacijos gavėjų nuosavybė.

Finansinės priemonės

Finansinės priemonės – tai finansinės paramos priemonės, papildomumo pagrindu teikiamos iš biudžeto, siekiant konkrečių Europos Sąjungos politikos tikslų.

Tokios priemonės gali būti investicijos į nuosavą kapitalą ar į kvazinuosavą kapitalą, paskolos ar garantijos arba kitos rizikos pasidalijimo priemonės, kurios prireikus gali būti derinamos su dotacijomis. Finansinėmis priemonėmis galima realizuoti:

  • finansinius svertus – papildyti nepakankamus biudžeto išteklius, pritraukiant privačių ir viešų lėšų, padedant siekti ES politikos tikslų;
  • politikos svertus – paskatinti įgaliotuosius subjektus ir finansų tarpininkus, derinant interesus, siekti ES politikos tikslų;
  • institucinius svertus – pasinaudoti įgyvendinimo grandinėje dalyvaujančių subjektų praktine patirtimi.

Be to, šiomis priemonėmis, įgyvendinamomis bendradarbiaujant su viešosiomis ir privačiomis institucijomis, sprendžiamos rinkos nepakankamumo teikiant išorės finansavimą problemos (pavyzdžiui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms arba MVĮ) ir išvengiama privataus finansavimo išstūmimo.

Patikos fondai

Patikos fondas yra sutelktinio finansavimo mechanizmas, kai keli paramos teikėjai bendrai finansuoja veiksmą, siekdami bendrai sutartų tikslų ir laikydamiesi bendrai sutartų ataskaitų teikimo formatų. Kiekvienas ES patikos fondas turi savo valdybą, kuri sprendžia, kaip panaudoti sukauptus išteklius. ES patikos fondas veikia kolektyviai ES ir visų savo finansuotojų vardu.

Informacija apie esamus ES patikos fondus ir lėšų paskirstymą.

Apdovanojimai

Apdovanojimas – tai finansinis įnašas, skiriamas kaip konkurso apdovanojimas. Apdovanojimais ES institucijos

  • įvertina puikų darbą ir laimėjimus;
  • skatina investicijas – skatinamieji apdovanojimai skirti paskatinti investicijas į tam tikrą kryptį, jie daugiausia naudojami vykdant programą „Europos horizontas“

Subsidijos

Subsidijos sudaro didelę dalį Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) teikiamo finansavimo, pagal kurį, be kita ko, ūkininkams skiriamos tiesioginės piniginės išmokos, remiant jų pajamas. Subsidijomis taip pat siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus skurdžiausiuose ES regionuose. Per ES Sanglaudos fondą subsidijos skiriamos siekiant padėti apmokėti infrastruktūros projektus ir saugoti aplinką.

Viešųjų pirkimų sutartys

Viešieji pirkimai – tai perkančiųjų organizacijų (ES institucijų arba valstybės narės vietos administracijų) vykdomas paslaugų, prekių ar darbų pirkimas pagal viešąsias sutartis.

Paprastai viešoji sutartis aiškiai skiriasi nuo dotacijos:

  • sutarties atveju, perkančioji organizacija už užmokestį gauna reikalingą produktą arba paslaugą;
  • dotacijos atveju, ji skiria išmoką išorės organizacijos vykdomam projektui arba tiesiogiai tai organizacijai, nes jos veikla padeda siekti ES politikos tikslų.

Jei ieškote viešųjų pirkimų sutarčių, peržiūrėkite, kokie konkursai rengiami.

Raskite projekto partnerį

Dauguma ES finansuojamų projektų yra organizacijų iš įvairių ES šalių arba asocijuotųjų šalių drauge vykdomi bendradarbiavimo projektai. Ieškoti tinkamų partnerių galima naudojantis įvairiomis paieškos priemonėmis.

Kas gali būti partneris?

Partneris gali būti bet kuri bendrovė, organizacija arba nevyriausybinė organizacija – nesvarbu, kokia jos įsisteigimo vieta, su sąlyga, kad ji būtų finansiškai pajėgi ir kvalifikuota atlikti užduotis, nurodytas projekto pasiūlyme.

Partneris turi įrodyti, kad turi veiklos ir finansinių pajėgumų vykdyti pasiūlyme nurodytas projekto užduotis.

Partnerių paieška

Kiekvienas paraiškos teikėjas gali pats rasti partnerių, bet yra ir įvairių partnerių paieškos priemonių, kuriomis naudojantis galima lengviau rasti organizacijų, norinčių dalyvauti projektuose, arba skelbti savo siūlymus bendradarbiauti.

Finansavimo ir konkursų galimybių portale teikiamos programos, įgyvendinamos taikant tiesioginio valdymo principą. Partnerių paieškos priemonė padeda rasti projekto partnerių tarp daugybės ankstesnių ES projektų dalyvių. Galėsite pasirinkti organizaciją pagal jos profilį arba ankstesnį dalyvavimą.

Partnerių taip pat galima rasti viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujant konsorciumo forma. Daugiau informacijos apie abiejų rūšių galimybes pateikiama puslapyje „Kaip dalyvauti“.

Priklausomai nuo finansavimo programos, partnerių paieškos paslaugas taip pat teikia nacionaliniai kontaktiniai centrai, teikdami išsamią informaciją apie galimus partnerius ir paskelbtus partnerystės prašymus.

Yra informacijos ir paslaugų, padedančių rasti įvairiausių sričių partnerių, pvz.: