Programi financiranja

Vsi evropski državljani in mnogi v drugih delih sveta imajo neposredne ali posredne koristi od proračuna EU. Pomaga milijonom študentov, tisočem raziskovalcev ter številnim mestom, regijam in neprofitnim organizacijam.

Za sredstva EU lahko zaprosijo vsi državljani in državljanke EU. EU ima več različnih programov financiranja, za katere se lahko prijavite, odvisno od narave vašega podjetja ali projekta. Možnosti financiranja so na voljo tudi prek programov, ki jih bodo neposredno izvajale države članice, kot sta mehanizem za okrevanje in odpornost ali Sklad za pravični prehod. Preden zaprosite za financiranje, vedno v smernicah za razpis preverite, ali ste upravičeni do sredstev.

Posebna merila so določena v vsakem programu financiranja in posameznem razpisu. Če je vaš predlog dopusten in upravičen do nepovratnih sredstev, se izbirni postopek običajno začne z neodvisnimi strokovnjaki, ki bodo vaš predlog ocenili in ga točkovali glede na merila za izbor in dodelitev.

V nadaljevanju je na voljo izbor najpogostejših profilov upravičencev, ki se prijavijo za sredstva EU.

Mladi

Proračunska sredstva EU so namenjena posebnim programom za podporo mladim pri pridobivanju delovnih izkušenj ali študiju v tujini. Namenjena so tudi programom za odpravljanje brezposelnosti med mladimi.

Programi so v splošnem namenjeni:

  • mladim (13–31 let),
  • mladinskim organizacijam,
  • drugim deležnikom, ki delajo z mladimi.

Natančnejša merila upravičenosti so na voljo v posameznem razpisu.

Možnosti financiranja za mlade

Raziskovalci

Raziskave in inovacije so tako zelo pomembne za dolgoročno strategijo EU, da so raziskovalcem v Evropi na voljo posebni programi in drugi viri podpore.

Glavni program financiranja raziskav EU je Obzorje Evropa, naslednik programa Obzorje 2020. Program podpira raziskovalne projekte na številnih področjih, ki jih izvajajo organizacije ali posamezniki.

Funding programmes and open calls

Kmeti

Kot kmet ali upravljavec zemljišč ste najverjetneje upravičeni do neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike (SKP).

Financiranje je na voljo, če izpolnjujete določene zahteve na področjih javnega zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja ter dobrobiti živali. Financiranje poteka prek ustreznih organov v matični državi.

Možnosti financiranja za kmete

Podjetja

Sredstva EU so na voljo vsem podjetjem ne glede na velikost v katerem koli sektorju, vključno s podjetniki, zagonskimi podjetji, mikropodjetji, malimi in srednjimi podjetji ter večjimi podjetji.

EU vsako leto podpre več kot 200 000 podjetij. Za nepovratna sredstva lahko zaprosite ali sodelujete v postopku za oddajo javnega naročila, če vodite podjetje ali povezano organizacijo (poslovna združenja, ponudniki poslovne podpore, svetovalci itd.), ki vodi projekte, s katerimi se podpirajo interesi EU, ali če prispevate k izvajanju programa ali politike EU.

Za podjetja, ki jih zanimajo obsežna industrijska javna naročila, so lahko zanimivi javni razpisi, objavljeni v okviru programov, kot so ITER, Copernicus ali Galileo.

Poleg tega so podjetjem na voljo najrazličnejše vrste financiranja: poslovna posojila, mikrofinanciranje, jamstva in tvegani kapital.

V okviru programov EU se posebej podpirajo mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki so opredeljena kot:

Mikropodjetje

  • manj kot 10 zaposlenih,
  • letni promet ali letna bilanca stanja, ki ne presega 2 milijonov EUR.

Malo podjetje

  • manj kot 50 zaposlenih,
  • letni promet ali letna bilanca stanja, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Srednje podjetje

  • manj kot 250 zaposlenih,
  • letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, ali letna bilanca stanja, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Opomba: Te številke veljajo samo za posamezna podjetja. Malo podjetje morda ne izpolnjuje pogojev za status MSP, če ima znatna dodatna sredstva, ker je del večje skupine.

Več podrobnosti o merilih za upravičenost MSP je na voljo na povezavi:

Smernice za opredelitev MSP

Možnosti financiranja za mala podjetja

Javni organi: mesta in regije

Javni organi (lokalni, regionalni ali nacionalni) lahko izkoristijo številne možnosti financiranja EU, vključno z naložbami, s katerimi se podpira razvoj institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti, in lokalnimi infrastrukturnimi projekti.

Možnosti financiranja za javne organe

Nevladne organizacije

Nevladne organizacije in neprofitne organizacije civilne družbe lahko zaprosijo za sredstva EU, če so njihove dejavnosti povezane s politikami EU.

Možnosti financiranja za nevladne organizacije

Drugi upravičenci

Pristop k Evropski uniji

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) vlaga v prihodnost držav kandidatk za članstvo EU in same EU, saj podpira reforme na področjih, povezanih s širitveno strategijo, kot so demokracija in upravljanje, pravna država, rast in konkurenčnost.

Za kmete v državah kandidatkah je na voljo pomoč v obliki posebnega instrumenta za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD), ki je del IPA II.

Gospodarska kriza

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji(ESPG) zagotavlja podporo ljudem, ki so izgubili delo zaradi večjih strukturnih sprememb v vzorcih svetovne trgovine (globalizacija), npr. ko večje podjetje preneha poslovati ali proizvodnjo preseli ven iz EU, ali zaradi svetovne gospodarske in finančne krize.

Sklad ESPG lahko sofinancira projekte, ki ljudem pomagajo pri iskanju zaposlitve, ponujajo poklicno svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacijo, mentorstvo ali poučevanje ali spodbujajo podjetništvo in zagonska podjetja. Ne sofinancira ukrepov za socialno zaščito, kot so pokojnine ali nadomestila za brezposelnost.

Za sredstva ESPG lahko zaprosijo le države članice EU. Posamezniki, predstavniške organizacije ali delodajalci, ki so jih prizadela odpuščanja in želijo zagotoviti, da odpuščeni zaposleni izkoristijo podporo ESPG, morajo stopiti v stik s kontaktno osebo ESPG za svojo državo.