Programy financovania

Z rozpočtu EÚ majú priamy či nepriamy prospech všetci európski občania, ako aj mnohí ďalší z iných častí sveta. Pomáha miliónom študentov, tisíckam výskumníkov, neziskovým organizáciám a mnohým mestám či celým regiónom.

O finančné prostriedky EÚ môžu požiadať všetci občania EÚ. EÚ má niekoľko programov financovania, v rámci ktorých môžete požiadať o finančnú podporu v závislosti od charakteru vašej podnikateľskej činnosti alebo projektu. Možnosti financovania sú k dispozícii aj prostredníctvom programov, ktoré budú vykonávať priamo členské štáty, ako je napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti alebo Fond na spravodlivú transformáciu. Pred podaním žiadosti o financovanie si vždy prečítajte usmernenia o výzve, aby ste zistili, či máte na financovanie nárok.

Pre každý program financovania a každú výzvu sú stanovené osobitné kritériá. V prípade grantov, ak je váš návrh prípustný a oprávnený, výberové konanie zvyčajne začínajú nezávislí odborníci, ktorí váš návrh posúdia na základe podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie návrhov.

Nižšie nájdete výber najbežnejších spoločných profilov príjemcov, ktorí sa uchádzajú o finančné prostriedky EÚ.

Mladí ľudia

Rozpočet Únie zahŕňa osobitné programy na podporu mladých ľudí, ktorí chcú pracovať alebo študovať v zahraničí, ako aj programy zamerané na nezamestnanosť mladých ľudí.

Vo všeobecnosti sú tieto programy dostupné pre:

  • mladých ľudí vo veku 13 – 31 rokov,
  • mládežnícke organizácie,
  • iné zainteresované strany, ktoré pracujú s mladými ľuďmi.

Podrobnejšie kritériá nájdete v jednotlivých výzvach na financovanie.

Možnosti financovania pre mladých ľudí

Výskumní pracovníci

Výskum a inovácie majú z hľadiska dlhodobej stratégie EÚ mimoriadny význam, vďaka čomu sú výskumným pracovníkom v celej Európe k dispozícii osobitné programy a iné zdroje podpory.

Horizont 2020, nástupca programu Horizont 2020, je hlavný program financovania EÚ v oblasti výskumu. Podporuje výskumné projekty v mnohých oblastiach realizované organizáciami alebo jednotlivcami.

Funding programmes and open calls

Poľnohospodári

Ako poľnohospodár alebo pôdohospodár pravdepodobne budete mať nárok na priame platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

O financovanie môžete požiadať len vtedy, ak splníte určité požiadavky v oblasti verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov vo vašej krajine.

Možnosti financovania pre poľnohospodárov

Spoločnosti

Finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii pre podniky každej veľkosti a v každom odvetví vrátane podnikateľov, začínajúcich podnikov, mikropodnikov, malých a stredných podnikov či veľkých podnikov.

EÚ podporuje každý rok viac ako 200 000 podnikov. Požiadať o grant alebo zúčastniť sa na verejnom obstarávaní môžete, ak ako podnik alebo súvisiaca organizácia (podnikateľské združenie, organizácia podnikateľskej podpory, konzultant atď.) realizujete projekty, ktoré podporujú záujmy EÚ, alebo prispievate k vykonávaniu programu alebo politiky EÚ.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o veľké priemyselné zákazky, sa môžu zúčastniť výziev na predkladanie ponúk vyhlásených v rámci programov, ako sú ITER, Copernicus alebo Galileo.

Pre spoločnosti je okrem toho k dispozícii široká škála ďalších finančných prostriedkov: podnikateľské úvery, mikroúvery, záruky a rizikový kapitál.

Programy EÚ osobitne podporujú mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú vymedzené ako:

Mikropodnik

  • menej než 10 zamestnancov
  • ročný obrat alebo ročná súvaha nepresahuje 2 milióny eur

Malý podnik

  • menej než 50 zamestnancov
  • ročný obrat alebo ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov eur

Stredný podnik

  • menej než 250 zamestnancov
  • ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov eur

Poznámka: Tieto údaje sa vzťahujú len na jednotlivé spoločnosti. Malá spoločnosť, ktorá má prístup k značným dodatočným zdrojom, pretože je súčasťou väčšej skupiny, nemôže byť považovaná za MSP.

Ďalšie podrobnosti o kritériách oprávnenosti MSP nájdete v

Príručke pre používateľov k definícii MSP

Možnosti financovania pre malé a stredné podniky

Verejné orgány: Mestá a regióny

Verejné subjekty na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni môžu využívať mnohé možnosti financovania EÚ vrátane investícií na rozvoj inštitucionálnych kapacít a efektívnosti a projektov miestnej infraštruktúry.

Možnosti financovania pre verejnoprávne subjekty

Mimovládne organizácie (MVO)

Mimovládne organizácie a neziskové organizácie občianskej spoločnosti sú oprávnené na financovanie EÚ v oblastiach, v ktorých ich činnosti súvisia s politikami EÚ.

Možnosti financovania pre mimovládne organizácie

Iné orgány

Pristúpenie k Európskej únii

Z prostriedkov nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) sa investuje do budúcnosti kandidátskych krajín EÚ a samotnej EÚ prostredníctvom podpory reforiem v oblastiach súvisiacich so stratégiou rozširovania, ako napríklad demokracia, správa vecí verejných, právny štát, rast a konkurencieschopnosť.

Poľnohospodári v kandidátskych krajinách dostávajú pomoc prostredníctvom osobitného nástroja predvstupovej pomoci pre rozvoj vidieka (IPARD), ktorý je súčasťou nástroja IPA II.

Hospodárska kríza

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) poskytuje podporu ľuďom, ktorí sú prepustení z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu (globalizácia), napr. ak dôjde k zatvoreniu veľkého podniku alebo k presunu výroby mimo EÚ, prípadne v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy.

Z EGF možno spolufinancovať projekty, ktoré sa zameriavajú na pomoc pri hľadaní zamestnania, kariérne poradenstvo, vzdelávanie, odbornú prípravu a rekvalifikáciu, mentorstvo alebo na podporu podnikania a začínajúcich podnikov. Z EGF sa nespolufinancujú opatrenia sociálnej ochrany, ako sú dôchodky alebo podpora v nezamestnanosti.

O financovanie z EGF môžu požiadať len členské štáty EÚ. Jednotlivci, organizácie zastupujúce záujmy dotknutých osôb alebo zamestnávatelia, ktorých sa týka hromadné prepúšťanie a ktorí by chceli zabezpečiť podporu z EGF pre prepustených pracovníkov, by sa mali obrátiť na kontaktnú osobu pre fond EGF vo svojej krajine.