Finansavimo programos

Visi ES piliečiai ir daugelis kitų pasaulio regionų tiesiogiai arba netiesiogiai gauna naudos iš ES biudžeto. Tai padeda milijonams studentų, tūkstančiams mokslininkų ir daugeliui miestų, regionų ir ne pelno organizacijų.

ES finansavimo gali prašyti visi ES piliečiai. ES vykdomos kelios skirtingos finansavimo programos. Ar galima teikti paraišką gauti lėšų pagal kurią nors iš jų priklauso nuo verslo arba projekto pobūdžio. Finansavimo galimybės taip pat teikiamos pagal programas, kurias tiesiogiai įgyvendins valstybės narės, pavyzdžiui, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę arba Teisingos pertvarkos fondą. Prieš teikdami paraišką finansavimui gauti, visada susipažinkite su kvietimo gairėmis ir sužinokite, ar atitinkate reikalavimus.

Kiekvienoje finansavimo programoje ir skelbime apie konkursą pateikiami konkretūs kriterijai. Dotacijų atveju, jei pasiūlymas yra priimtinas ir atitinka kriterijus, atrankos procesas paprastai prasideda nuo to, kad nepriklausomi ekspertai pasiūlymą įvertina pagal atrankos ir sutarties skyrimo kriterijus.

Toliau pateikiama dažniausių naudos gavėjų, kurie teikia ES finansavimo paraiškas, profilių pavyzdžių.

Jaunimas

ES biudžete numatyta specialių paramos jaunimui programų, skirtų padėti jaunuoliams įgyti darbo patirties ar studijuoti užsienyje. Taip pat yra parengta jaunimo nedarbo mažinimo programų.

Šiose programose gali dalyvauti:

  • jaunimas (13–31 metų asmenys),
  • jaunimo organizacijos,
  • kiti su jaunimu dirbantys suinteresuotieji subjektai.

Kiekvienu atskiru atveju taikomi išsamesni kriterijai, nurodyti konkrečiuose kvietimuose teikti finansavimo paraiškas.

Jaunimo galimybės gauti finansavimą

Mokslo darbuotojai

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra tokie svarbūs ES ilgalaikei strategijai, kad Europos mokslininkai gali naudotis specialiomis programomis ir kitais paramos šaltiniais.

Pagrindinė ES mokslinių tyrimų finansavimo programa yra „Europos horizontas“, pakeitusi programą „Horizontas 2020“. Pagal ją remiami įvairiausių sričių mokslinių tyrimų projektai, kuriuos vykdo organizacijos arba individualūs asmenys.

Funding programmes and open calls

Ūkininkai

Jeigu esate ūkininkas ar žemės valdytojas, gali būti, kad turite teisę gauti tiesioginių išmokų, numatytų pagal bendrą žemės ūkio politiką.

Teisė į finansavimą įgyjama laikantis tam tikrų reikalavimų, susijusių su visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikata, aplinka ir gyvūnų gerove. Finansavimas skiriamas per atitinkamas jūsų šalies nacionalines valdžios institucijas.

Galimybės ūkininkams gauti finansavimą

Bendrovės

ES finansavimą gali gauti bet kokio dydžio ir sektoriaus įmonės, įskaitant verslininkus, startuolius, labai mažas įmones, mažąsias ir vidutines įmones ir didesnes įmones.

Kasmet ES parama pasiekia daugiau nei 200 000 įmonių. Galite prašyti dotacijos arba dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, jei jūsų organizacija yra verslo arba susijusi organizacija (verslo asociacija, verslo paramos teikėjai, konsultantai ir t. t.), vykdanti projektus, kuriais padedama siekti ES tikslų, arba prisidedanti prie ES programos arba politikos įgyvendinimo.

Įmonės, kurias domina stambios pramoninių viešųjų pirkimų sutartys, gali būti suinteresuotos konkursais, paskelbtais pagal programas ITER , „Copernicus“ ar „Galileo“.

Be to, įmonės gali naudotis įvairių rūšių finansavimu: paskolomis, mikrofinansavimu, paskolų garantijomis, rizikos kapitalu.

ES programomis konkrečiai remiamos labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), apibrėžiamos kaip:

labai mažos įmonės

  • mažiau nei 10 darbuotojų
  • metinė apyvarta arba metinis balansas neviršija 2 mln. EUR

mažosios įmonės

  • mažiau nei 50 darbuotojų
  • metinė apyvarta arba metinis balansas neviršija 10 mln. EUR

vidutinės įmonės

  • mažiau nei 250 darbuotojų
  • metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba metinis balansas neviršija 43 mln. EUR

Pastaba. Šie kriterijai taikomi tik atskiroms bendrovėms. Maža įmonė gali nebūti pripažinta MVĮ, jei priklauso didesnei grupei ir todėl turi daug papildomų išteklių.

Daugiau informacijos apie MVĮ tinkamumo kriterijus žr.:

MVĮ apibrėžties naudotojo vadovas

Finansavimo galimybės mažosioms įmonėms

Viešosios įstaigos: miestai ir regionai

Viešosios įstaigos (tiek vietos, tiek regioninio arba nacionalinio lygmens) gali pasinaudoti daugeliu ES finansavimo galimybių – investicijomis institucijų pajėgumui ir efektyvumui didinti, vietos infrastruktūros projektų rėmimu ir kt.

Viešųjų įstaigų galimybės gauti finansavimą

Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės ir pilietinės visuomenės ne pelno organizacijos gali gauti ES finansavimą, jeigu jų veiklos sritys susijusios su ES politika.

Galimybės NVO gauti finansavimą

Kitos priemonės

Stojimas į Europos Sąjungą

Pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) investuojama į ES šalių kandidačių ir pačios ES ateitį – remiamos su plėtros strategija susijusių sričių, tokių kaip demokratija ir valdymas, teisinė valstybė, augimas ir konkurencingumas, reformos.

Šalių kandidačių ūkininkams parama teikiama pasitelkus specialią Pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonę (IPARD), kuri yra PNPP II dalis.

Ekonomikos krizė

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) teikiama parama žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių (t. y. dėl globalizacijos), pavyzdžiui, kai uždaroma didelė įmonė arba gamykla perkeliama už ES ribų, arba dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės.

Iš EGF gali būti bendrai finansuojami projektai, kuriais padedama ieškoti darbo, teikiama profesinio orientavimo pagalba, švietimo, mokymo ir perkvalifikavimo, konsultavimo ar ugdomojo vadovavimo projektai, verslumo ir naujų įmonių steigimo skatinimo projektai. Iš EGF bendrai nefinansuojamos socialinės apsaugos priemonės, tokios kaip pensijos arba bedarbio pašalpos.

Į EGF kreiptis gali tik ES šalys. Pavieniai asmenys, atstovaujančiosios organizacijos arba darbdaviai, kurie turėjo atleisti darbuotojų ir kurie nori, kad atleisti darbuotojai pasinaudotų EGF parama, turėtų kreiptis į EGF asmenį ryšiams savo šalyje.